Dette har skjedd

 • Vi åpner gradvis publikumstjenestene våre. Du kan møte opp for å levere en anmeldelse, få pass eller for utvalgte tjenester innen opphold og utlendingssaker. Mange steder må du ha en avtale med politiet før du møter opp, også for disse tjenestene. Du må derfor sjekke med nærmeste politi hvor og når du kan møte opp. For andre tjenester er politiet fortsatt stengt for oppmøte.
 • Det er midlertidig grensekontroll. Alle reisende som drar til eller fra landet må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon. For norske statsborgere er pass eneste gyldige id- og reisedokument utenfor Norden. Dette gjelder både på flyplasser, havner og grenseoverganger langs veiene.
 • Informasjon om korona på helsenorge.no
 • Spørsmål og svar på regjeringen.no
  1. Nå kan du søke jobb i politiet

   Politiet skal ansette inntil 400 politibetjenter i midlertidige stillinger for å styrke bemanningen som følge av koronaviruset.

  2. Fordeling av midlertidige politistillinger

   Politidirektoratet arbeider med å ansette inntil 400 politifolk midlertidig for å styrke bemanningen som følge av utbruddet av koronaviruset.

  3. Politiets prioriteringer

   Politiets prioritet er å sikre liv og helse, opprettholde ro og orden og bidra som en del av samfunnets samlede beredskap.

  4. Forlengelse av tiltak

   Som et ledd i å begrense videre spredning av koronaviruset videreføres flere av politiets tiltak.

  5. Ansettelse av politiutdannede

   Politidirektoratet har fått fullmakt til midlertidig å ansette inntil 400 politifolk for å styrke bemanningen som følge av utbruddet av koronaviruset.

  6. Utstedelse av politiattest

   Politiet vil i tiden som kommer prioritere utstedelse av politiattest for personer som jobber i samfunnskritiske funksjoner.

  7. Lav trafikk på grensen

   Politidistriktene rapporterer om relativt lav persontrafikk på grenseovergangene. Den 16. mars gjeninnførte myndighetene personkontroll på alle landets grenseoverganger.

  8. Smitte må unngås

   Riksadvokaten og politidirektøren har publisert en kronikk i Aftenposten. Her kan du lese deres felles uttalelse.

  9. Midlertidig grensekontroll på indre Schengen-grense

   Regjeringen har besluttet å innføre midlertidig grensekontroll på indre Schengen-grense. Målet er å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra utlandet.

  10. Brudd på smittevernloven er alvorlig og en prioritert oppgave for politiet

   Riksadvokatembetet er i gang med å utarbeide nasjonale retningslinjer for hvordan ulike brudd på smitteverntiltak skal håndteres strafferettslig, og riksadvokaten har allerede signalisert at brudd som er straffbare vil bli tatt på største alvor av påtalemyndigheten.

  11. Viktig melding til reisende over Storskog

   Politiet i Finnmark får en del henvendelser i forbindelse med grensepassering over den norsk/russiske grensen ved Storskog.

  12. Politiets rolle på flyplasser

   Politiet bistår helsemyndighetene i det praktiske arbeidet med karanteneavvikling og returer på flyplasser. Politiet er nå til stede på alle landets største flyplasser for å bistå med gjennomføringen.

  13. Politiet stenger publikumstjenester i to uker

   Regjeringen har offentliggjort en rekke nye, strenge tiltak for å dempe spredningen av koronaviruset. Politiet er en av flere samfunnsaktører som har en viktig rolle som en del av samfunnets samlede beredskap, og må opprettholde sin virksomhet også i krevende situasjoner som denne. Samtidig er det viktig at politiet deltar i den samfunnsdugnaden som pågår for å redusere smittespredningen.

  14. Nye tiltak fra Regjeringen

   Regjeringen og helsemyndighetene har i ettermiddag iverksatt en rekke nye tiltak for å hindre smitte av koronaviruset. Dette er de største og mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid, og etaten må nå gjøre nye grep for å tilpasse seg situasjonen.

  15. Politiets beredskap ivaretatt

   Politiet er en av flere samfunnsaktører som har en viktig rolle som en del av samfunnets samlede beredskap. Politidirektoratets rolle er å koordinere politiets innsats og iverksette tiltak som sikrer en god beredskap i hele landet.