De første 150 stillingene rekrutteres på bakgrunn av eksisterende søkerlister fra tidligere rekrutteringsprosesser i politidistriktene. Stillingene blir fordelt til politidistrikter som har fått økt arbeidsmengde som følge av midlertidig grensekontroll på indre Schengen grense.

– En slik løsning ivaretar behovet for raskest mulig å tilføre nødvendige ressurser til politiet som følge av den krevende situasjonen samfunnet står i, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Deretter er det lagt opp til en felles utlysning av inntil 250 politiårsverk. Informasjon om søknadsprosessen og stillingene vil legges ut på politiet.no så fort det er klart. Potensielle søkere anbefales å holde seg oppdatert på politiet.no i tiden som kommer.

Fordeles etter behov

Fordeling av stillingene mellom politidistriktene tar utgangspunkt i ulike kriterier som innbyggertall, sykefravær hos egne mannskaper eller ekstraordinære behov som følge av nye tiltak fra regjeringen.

– Dette gjør vi for at politiet skal kunne opprettholde egen innsatsevne, og for å kunne målrette innsatsen ut i fra hvor i landet behovet er størst, sier Bjørnland.

Slik fordeles stillingene

I likhet med resten av samfunnet er alle politidistrikter berørt og opplever en merbelastning som følge av utbruddet av koronaviruset. Oslo politidistrikt er gitt en høyere tildeling for å kunne ivareta distriktets nasjonale ansvar på ulike områder, og som følge av at hovedstaden er særlig berørt av pandemien.

Politidistrikt

Antall

Agder

13

Finnmark

9

Innlandet

15

Møre og Romsdal

13

Nordland

12

Oslo

85

Sør-Vest

17

Sør-Øst

20

Troms

11

Trøndelag

16

Vest

18

Øst

21

Sum

250


– En forutsetning for denne ekstraordinære bemanningsøkningen er at de nytilsatte skal kunne benyttes fleksibelt og der behovet er størst. Det tas derfor høyde for at politiressursene skal kunne omfordeles ved behov, avslutter Bjørnland.