Anmeldte straffesaker som omhandler seksuallovbrudd er kategorien som går prosentvis mest tilbake i perioden. Her er tilbakegangen på 44,2 prosent. Deretter følger voldssaker (33,8 prosent), narkotikasaker (32,8 prosent) og vinning (32,1 prosent).

Stor usikkerhet og variasjoner

Det er stor usikkerhet knyttet til omfanget av faktisk begått kriminalitet. Mens tallene viser at antall anmeldelser som gjelder seksuallovbrudd og vold går tilbake, vurderer politiet, til tross for hva statistikken viser, at det sannsynligvis er en økning i det reelle antall saker som omhandler vold i nære relasjoner, herunder vold og overgrep mot barn – både i hjemmet og på nett.

Nå som barnehager, skoler og fritidstilbud har vært stengt, har det også vært et fravær av voksne utenfor familien som barn har kunnet henvende seg til – eller voksne som på eget initiativ har meldt fra til politiet om barn som kan være utsatt. Politiet er bekymret for mørketall og sakene man ikke får kjennskap til.

– Vi oppfordrer alle til å følge litt ekstra med på hvordan barn og familier har det, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Overgrep mot barn

  • Seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år går tilbake med 56,7 prosent.
  • Seksuell handling og seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år går tilbake med 56,5 prosent.
  • Grov kroppskrenkelse og kroppsskade går tilbake med 44,4 prosent.
  • Overgrepsmateriale og pornografi går tilbake med 29,5 prosent.
  • Voldtekt uavhengig av alder på offer går tilbake med 32,2 prosent.
  • Mishandling i nære relasjoner går tilbake med 16,3 prosent.
  • Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år går tilbake med 11,8 prosent.

Kompenserende tiltak

Det er iverksatt flere kompenserende tiltak fra politiets side som skal søke å motvirke en negativ utvikling innen spesielt vold og overgrep mot barn. Tiltakene omfatter blant annet fokus på tverretatlig samarbeid, økt innsats blant politiets nettpatruljer og tydelige føringer om prioritering av saker i politidistriktene. I tillegg opprettholder politikontaktene og politirådene sin tette dialog med lokale myndigheter, barneverntjenesten og andre samvirkeaktører.

Viktig initiativ fra regjeringen

Regjeringen har tatt initiativ til å nedsette en tverretatlig koordineringsgruppe som skal sørge for at utsatte barn sikres nødvendig oppfølging under pandemien.

– Initiativet er viktig. Politiet kan ikke gjøre jobben alene. De enkelte sektorene må samarbeide på tvers slik at disse barna fanges opp og riktige tiltak iverksettes, kommenterer Bjørnland.

Ordensforstyrrelser mer enn halvert

Antall opprettede straffesaker for ordensforstyrrelser redusert med 51,5 prosentsammenlignet med samme periode i fjor.

– Dette har trolig sammenheng med at store deler av utelivsbransjen holder stengt og som følge av dette at langt færre berusede personer oppholder seg i det offentlige rom. Dette igjen fører til færre ordensforstyrrelser, sier Bjørnland.

Utvikling kriminalitetstyper uke 11-15 sammenlignet med samme periode i 2019

Kriminalitetstype Uke 11 til uke 15 Endring fra 2019
Vinning 6 131 -32,1%
Trafikk  4 495  -14,5%
Annen 3 006 -21,5%
Vold 2 324 -33,8%
Narkotika 2 216 -32,8%
Økonomi 1 945 -29,6%
Skadeverk 1 758 +4,7%
Seksuallovbrudd 442 -44,2%
Miljø 153 -0,6%
Arbeidsmiljø 53 -35,4%
Totalsum 22 523 -25,9%

 

Anmeldelser uke 11-15 sammenlignet med samme periode i 2019, fordelt pr politidistrikt

Kriminalitetstype Uke 11 til uke 15 Endring fra 2019
Oslo politidistrikt 4 992 -27,3%
Øst politidistrikt 3 142  -25,0%
Innlandet politidistrikt 1 511 -16,2%
Sør-Øst politidistrikt 2 876 -20,1%
Agder politidistrikt 1 635 -17,1%
Sør-Vest politidistrikt 2 125 -30,4%
Vest politidistrikt 2 162 -28,5%
Møre og Romsdal politidistrikt 687 -41,9%
Trøndelag politidistrikt 1 612 -25,2%
Nordland politidistrikt 798 -22,1%
Troms politidistrikt 585 -33,4%
Finnmark politidistrikt 345 -33,1%
Totalsum 22 470 -25,7%

 

Anmeldelser knyttet til Covid-19

Fra uke 11 til og med 15 er det registrert 101 straffesaker i forbindelse med Covid-19. 46 av disse er saker som er opprettet i forbindelse med de nye spesiallovene. Dette dreier seg blant annet om brudd på karantene, isolering og opphold på fritidseiendom. 14 av de 101 straffesakene omhandler trusler og 8 dreier seg om hensynsløs adferd.

Anmeldelser i tilknytning til Covid-19 (uke 11-15)

Statistikknavn Kriminalitetstype Uke 11 til uke 15 
Spesiallover, diverse Annen 46
Bedrageri Økonomi 1
Bedrageri, forsøk Økonomi 1
Brudd på identifikasjonsplikten, overfor politi Annen 1
Bruk av uregistrert motorvogn ($17, 1. ledd) Trafikk 1
Falsk alarm  Annen  2
Forulemping av offentlig tjenestemann, politi Vold 2
Grovt heleri Vinning 1
Grovt tyveri fra annet næringsbygg eller -areal Vinning 1
Hensynsløs atferd Annen 8
Hindring av offentlig tjenestemann, politi Vold 2
Ikke stoppet for trafikkontroll ($10) Trafikk 1
Kjøring uten gyldig førerkort )$24, 1. ledd) Trafikk 1
Kroppskrenkelse Vold 3
Kroppsskade Vold 1
Materiell skade ($3) Trafikk  1
Mishandling i nære relasjoner, med kroppskrenkelse Vold 1
Ordensforstyrrelse Annen  1
Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus Annen 1
Påvirket/beruset ($22, 1. ledd) Trafikk 2
Smitteoverføring  Annen 4
Trusler Vold 9
Trusler mot offentlig tjenestemann, annen tjenestemann Vold 1
Trusler mot offentlig tjenestemann, politi Vold 2
Trusler mot særskilt utsatte yrkesgrupper, helsepersonell Vold 2
Tyveri fra person i bolig eller annet privat sted Vinning 1
Unnlate å følge pålegg ($$6-1, 6-2) Økonomi 1
Utlendingsloven, diverse Annen 1
Vold mot offentlig tjenestemann, politi Vold 2

Stengte publikumsmottak kan ha påvirket straffesakstallene

Antall anmeldelser kan ha blitt påvirke av at politiet midlertidig stengte sine publikumsmottak som følge av pandemien og fare for smitte.

– Vi utelukker derfor ikke økt pågang fra publikum når vi nå gradvis gjenåpner våre publikumsmottak. Vi arbeider parallelt med å utvide løsningen for anmeldelser på nett. Som følge av smittefare, ønsker vi at flest mulig tar i bruk våre nettbaserte tilbud, sier Bjørnland. 

Registrerte oppdrag

Fra uke 11 tili 15 er er det registrert totalt 64.103 oppdrag i Politioperativ system (PO). I samme periode for 2019 var det registrert 78.754 oppdrag.

Det er sannsynlig at restriksjoner og tiltak i forbindelse med koronaviruset har bidratt til en reduksjon i antall oppdrag, kommenterer Bjørnland.

Aktivitet på grensen i påsken

Politidistriktene rapporterer om relativt lav persontrafikk på grenseovergangene i påsken. Foreløpig oversikt viser at omkring hundre personer har blitt nektet innreise som følge av den skjerpede grensekontrollen i løpet av påsken.

Samtlige som har krysset grensen uten å ha fritak fra karanteneplikten, må i selvpålagt karantene. Politiet fører ikke statistikk på dette.

– Det er vanskelig å sjekke om de reisende overholder karantenebestemmelsene når de passerer grensen til Norge. Min oppfordring er å være sitt ansvar bevisst og følge de råd som blir gitt av myndighetene, avslutter Bjørnland.

Politiet oppdaterer statistikken for straffesaker fortløpende i henhold til nye rutiner ifm koronaviruset, og tar forbehold om at tall presentert kan ha noen unøyaktigheter som følge av dette.

Det arbeides med å forbedre registreringen av saker. Videre er tallene som er registrert relativt små, og det kan derfor ikke utelukkes at normalvariasjon kan forklare deler av endringen. Dette er det imidlertid for tidlig å konkludere med.