Instruksen skal sikre at samfunnets samlede ressurser utnyttes best mulig, og det er samfunnets behov for rask reaksjon som skal være styrende for både politiet og Forsvaret ved hendelser, anslag og ulykker som truer liv og helse eller vesentlige samfunnsinteresser.

Politiet kan be om bistand fra Forsvaret ved

  1. forebygging av anslag av særlige skadevoldende eller omfattende karakter, herunder vakthold og sikring av objekter og infrastruktur
  2. ettersøking og pågripelse av personer som kan sette menneskers liv og helse eller vesentlige samfunnsinteresser i alvorlig fare
  3. ulykker, naturkatastrofer og lignende for å verne menneskers liv og helse, eiendom og for å opprettholde ro og orden

Bistandsinstruksen gjelder for Forsvarets bistand til politiet i fred, krise og krig.

Instruks om Forsvarets bistand til politiet, Lovdata