Politiets beredskapssystem I er en håndbok som bidrar til å høyne politiets kompetanse og løse de utfordringer som vi står overfor i dagens samfunn og med dagens trusselbilde.

Krav til planlegging

Med det omfattende ansvar og mangfold av oppgaver som politiet har, stilles det store krav til planlegging, koordinering, øvelser og samordning med andre samfunnsaktører.

Det moderne samfunn er komplisert og sammensatt, bygget på avansert infrastruktur, høyteknologi og omfattende flyt av varer og tjenester, med store krav til effektivitet og høy kompetanse. Dette gjør samfunnet sårbart dersom det skulle inntreffe uhell, ulykker eller naturkatastrofer. Samtidig stiller fremveksten av organisert kriminalitet og terrorisme store krav til politiet. De ulike typer hendelser kan derfor lett bli svært krevende å håndtere.

Politiets beredskapssystem del I (PDF 2 MB) (4,11 MB)