I henhold til lov om tjenesteplikt i politiet av 21. november 1952 kan det pålegges tjeneste i Politireserven. Mannskaper i Politireserven må ha fullført militær førstegangstjeneste med minimum 165 dager og utfører plikttjeneste i politiet frem til frafall av verneplikt ved utgangen av fylte 55 år. Tjenesten er et alternativ til tjeneste i Heimevernet eller Sivilforsvaret.

Det er Politidirektoratet (POD) som har det overordnede ansvaret for Politireserven, mens det daglige utøvende ansvaret ligger hos Utrykningspolitiet (UP).

Mannskapene rekrutteres per i dag kun fra det sentrale Østlandet. Ingen nye mannskaper overføres til Politireserven på nåværende tidspunkt.

Politireserven kan brukes:

  • når militær beredskap eller mobilisering helt eller delvis er satt i verk
  • for å avverge eller begrense naturkatastrofer
  • for å avverge andre alvorlig ulykker
  • for å opprettholde samfunnsorden når viktige allmenne interesser tilsier det

Politireserven brukes ved mer komplekse og/eller omfattende ressurskrevende hendelser av noe varighet. Forsterkning av politiet med mannskaper fra Politireserven som sekundær ressurs, vil i slike situasjoner dels understøtte og dels avløse ordinære politimannskaper, slik at disse får nødvendig hvile eller frigjøres til mer krevende og risikofylte oppgaver.

Hovedoppgavene til Politireserven er:

  • objektsikring
  • trafikktjeneste
  • ordenstjeneste
  • grensekontroll

For å kunne utføre de pålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte, må mannskapene gjennom et obligatorisk grunnkurs på 10 virkedager. Deretter gjennomføres repetisjonskurs på 5 dager. Kursene avsluttes med bestått/ikke bestått, og de som ikke består blir tilbakeført Forsvarets personell- og vernepliktsenter for annen disponering.

Politireserven ønsker motiverte mannskaper med plettfri vandel og god fysisk form. Mannskapene bærer politiets ordinære uniformer og får ved reell bruk begrenset politimyndighet.