Opplysning om årsak til innbringelsen

Du har krav på å få vite hva som er grunnen til at du er innbrakt.

Plikt til å oppgi personalia

Du har plikt til å oppgi navn, fødselsdato, stilling og adresse når politiet ber om det.

Bistand fra tolk

Politiet skal sørge for tolk dersom dette er nødvendig

Helsetilsyn

Før du blir satt i arresten, skal politiet vurdere ditt behov for helsehjelp. Hvis politiet finner det nødvendig med helsetilsyn, skal politiet sørge for at du får dette.

Visitasjon / personlige eiendeler

Ved innbringelse kan politiet visitere deg. Penger, verdisaker herunder mobiltelefon, alkohol/berusende/ bedøvende midler og gjenstander egnet til å påføre deg selv eller andre skade, vil bli tatt fra deg. Eiendeler skal tilbakeleveres ved løslatelse. Dette gjelder likevel ikke alkohol eller gjenstander som politiet har et lovmessig grunnlag for å holde tilbake.

Varsel til pårørende / militær avdeling

Er du under 18 år har politiet plikt til å varsle dine foreldre/foresatte om innbringelsen.Er du over 18 år kan du be politiet varsle dine pårørende eller andre du ønsker å underrette. Dette skal gjøres så snart det er praktisk mulig.Tjenestegjør du i militæret skal politiet varsle din nærmeste militære foresatte.

Varsel til ambassade

Er du utenlandsk statsborger, har du rett til å få varslet ditt lands ambassade eller konsulære stasjon. Politiet skal i tilfelle sørge for slik underretning.

Kontakt med advokat

Du kan be om at politiet varsler en advokat så snart det er praktisk mulig.Du må selv dekke utgifter til advokat.