Forkynning blir gjort etter lovene i domstollova kap. 9 og etter forskrift om stevnevitners, politiansattes og fengselstjenestemenns utførelse av forkynnelser.

Stemnevitner sine plikter

Stemnevitnet pliktar å forkynne saker som er pålagt av offentlege styresmakter. Andre enn offentlege styresmakter kan også krevje at dokument skal forkynnast, og stemnevitnet pliktar å forkynne dokumenta når lovverket krev det. Dette gjeld for eksempel forkynning av konkursvarsel. Stemnevitnet pliktar også å forkynne andre dokument, når det ikkje strir mot 'lov og ærbarhet'.

Stemnevitner og tilsette i politiet og kriminalomsorga, som gjennomfører forkynningar, må utføre lovnad hjå den lokale tingrett om at dei samvitsfullt skal oppfylle sine plikter som stemnevitne, sjå domstollova § 63.