Dokumenter som forkynnes

Tidspunktet for forkynninga er svært viktig som utgangspunkt for utrekning av fristar, medrekna ankefristar, klagefristar, betalingsfristar og liknande.

Døme på dokument som blir forkynt:

 • Møteinnkalling til rettsmøte.
 • Vitnestemning til rettsmøte.
 • Tiltalevedtak.
 • Førelegg.
 • Dom/fråværsdom.
 • Rettsavgjerd (bokmål: Kjennelse).
 • Kravsmål (bokmål: Begjæring).
 • Prosesskriv.
 • Arrest / mellombels åtgjerd (bokmål: Arrest / midlertidig forføyning).
 • Konkursvarsel; sjå døme nederst på sida.
 • Stemning med pålegg om tilsvar.
 • Forliksklage med pålegg om tilsvar.
 • Klage med pålegg om tilsvar og vedtak frå forbrukar- og husleigetvistutvalet.
 • Vedtak frå fylkesmennene om separasjon og skilsmisse.
 • Dokument frå utanlandske styresmakter og domstolar m.m.

Døme på konkursvarsel: