Eksempler spesielle lovbestemmelser som gir grunnlag for tvangsfullbyrdelse:

  • bidragsinnkrevingsloven § 7
  • vegtrafikkloven § 36 a
  • plan- og bygningsloven § 32-8.
  • der en arbeidsgiver er blitt pålagt av namsmannen å trekke i lønnen til en ansatt. En arbeidsgiver som ikke følger et slikt pålegg, kan selv bli ansvarlig for beløpet som skulle trekkes. Dette følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 7-22. Bestemmelsen gir også tvangsgrunnlag for utlegg.

Last ned maler

Slik gjør du det

Kostnader for utleggsforretning

  • Når du begjærer et utlegg, må du som saksøker betale 1,7 ganger rettsgebyrets størrelse.
  • Du som saksøker er ansvarlig for å betale rettsgebyret, men du kan kreve kostnadene erstattet av skyldneren.

Skyldneren skal erstatte dine sakskostnader så langt saken og kostnadene har vært nødvendige. Det er namsmannen som vurderer om kostnadene har vært nødvendige.

Du kan kreve at skyldneren dekker:

  • Rettsgebyret for utleggsforretningen.
  • Dine kostnader ved å sende inn utleggsbegjæringen. Privatpersoner som fører saken på egenhånd anses som hovedregel ikke å ha hatt kostnader i forbindelse med utleggsforretningen ut over rettsgebyret. Som hovedregel er det maksimale beløpet du kan kreve ett rettsgebyr. Hvis kravet ikke er fra en virksomhet som er merverdiavgiftspliktig, kan du legge til satsen for merverdiavgift. Hvis du har hatt nevneverdig merarbeid med saken enn det som er vanlig, kan du kreve erstatning ut over maksimalerstatningen. Du må i dette tilfelle begrunne kravet.
  • Andre alminnelige sakskostnader

  • Har du forsøkt å inndrive kravet selv eller ved hjelp av inkassobyrå eller advokat, kan du ha krav på erstatning for inndrivelseskostnader. Inkassoloven inneholder egne bestemmelser for hva du kan kreve, og hva som skal til.

Mer om: