Eksempler spesielle lovbestemmelser som gir grunnlag for tvangsfullbyrdelse:

  • bidragsinnkrevingsloven § 7
  • vegtrafikkloven § 36 a
  • plan- og bygningsloven § 32-8.
  • der en arbeidsgiver er blitt pålagt av namsmannen å trekke i lønnen til en ansatt. En arbeidsgiver som ikke følger et slikt pålegg, kan selv bli ansvarlig for beløpet som skulle trekkes. Dette følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 7-22. Bestemmelsen gir også tvangsgrunnlag for utlegg.

Last ned maler

Slik gjør du det

Kostnader for utleggsforretning

  • Når du begjærer et utlegg, må du som saksøker betale 1,7 ganger rettsgebyrets størrelse.
  • Du som saksøker er ansvarlig for å betale rettsgebyret, men du kan kreve kostnadene erstattet av skyldneren.

Du kan kreve erstatning for sakskostnader så langt kostnadene har vært nødvendige. Påløpte rettsgebyr som nevnt over er kostnader som kan kreves erstattet.

Du kan også kreve erstattet kostnadene ved å utferdige begjæringen. Du kan likevel ikke kreve mer for utferdigelse av begjæringen enn et beløp lik rettsgebyret, med mindre du kan dokumentere at du har hatt nevneverdig mer arbeid med saken enn det som er vanlig.