Behandling av saker og unntak

Forliksrådet behandler bare sivile saker, ikke straffesaker. Som hovedregel skal alle sivile saker behandles i forliksrådet før en eventuell behandling i tingretten. Enkelte sakstyper er likevel unntatt.

Praktiske eksempler på saker som forliksrådet ikke behandler (listen er ikke uttømmende):

  • Tvister om leie av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland, Trøndelag. Slike saker skal Husleietvistutvalget behandle.
  • Tvister om usaklig oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold.
  • Saker mot offentlig myndighet, institusjon eller tjenestemann, med mindre saken er av utelukkende privatrettslig karakter.

Hensikt

Behandlingen i forliksrådet skal legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst en tvist enkelt, hurtig og billig. Et rettsmøte i forliksrådet er mindre formelt og mindre omfattende enn et rettsmøte i de øvrige domstolene.

Rettsforlik og dommer

Forliksrådet kan avsi dom i saker med tvistesum under kr 125.000 dersom en av partene samtykker til domsavsigelse. Er tvistesummen kr 125.000 eller høyere, må begge parter gi et samtykke for at forliksrådet skal kunne avsi dom.

Forliksrådet kan uansett tvistesummens størrelse avsi fraværsdom. Forliksrådet kan også uansett tvistesummens størrelse avsi dom hvis klagemotparten i tilsvaret godtar kravet.

Tvangsgrunnlag

Både rettsforlik og dommer fra forliksrådet er tvangsgrunnlag. Det vil si at den som har krav på penger i rettsforliket eller dommen kan inndrive beløpet ved hjelp av namsmannen om ikke skyldner betaler frivillig.