Kunngjøring

Ved åpning av gjeldsforhandling skal det rykkes inn en kunngjøring i Norsk Lysingsblad med en oppfordring til enhver som har fordring mot skyldneren om å melde sitt krav til namsmannen.

I tillegg varsler namsmannen alle kjente kreditorer, samskyldnere og kausjonister om åpningen av gjeldsforhandling. Unntaksvis blir det også annonsert i en avis som er alminnelig lest på stedet.

Frist for å melde krav

Alle som har et krav mot skyldneren skal melde sitt krav til namsmannen. Det gis en frist på tre uker fra kunngjøringen i Norsk Lysingsblad.

Gjeldsforhandlingsperioden

Gjeldsforhandlingsperioden starter ved åpning av gjeldsforhandling. I løpet av gjeldsforhandlingsperioden skal skyldneren legge frem et forslag til frivillig gjeldsordning for kreditorene. Hvis det ikke lykkes å få til en frivillig gjeldsordning kan det begjæres tvungen gjeldsordning.

Gjeldsforhandlingsperioden løper i utgangspunktet i fire måneder, men namsmannen kan på visse vilkår forlenge perioden med en måned.

Betalingsutsettelse i gjeldsforhandlingsperioden

Ved åpning av gjeldsforhandling gis det umiddelbart beskyttelse mot kreditorpågang og en betalingsutsettelse som varer i fire måneder.

Kreditorene skal ikke rette krav mot skyldneren i denne perioden (visse offentlige kreditorer er unntatt). I denne perioden skal skyldneren i samarbeid med namsmannen forhandle med kreditorene med sikte på å oppnå en frivillig gjeldsordning.

Plikter i gjeldsforhandlingsperioden

Det er viktig at skyldneren ikke stifter ny gjeld eller foretar andre disposisjoner som er egnet til å skade kreditorenes interesser i gjeldsforhandlingsperioden.

Det er også viktig at husleie, barnehageutgifter, strøm og andre nødvendige utgifter betales ved forfall.

Klage på åpning av gjeldsforhandling

Avgjørelse av om gjeldsforhandling skal åpnes, treffes av retten ved kjennelse eller av namsmannen ved skriftlig beslutning. Namsmannens avgjørelse om å åpne gjeldsforhandlinger kan påklages av kreditorene innen en uke etter at namsmannen har sendt varsel om åpningen. Klagen settes frem for namsmannen.

Tingrettens avgjørelse om å åpne gjeldsforhandling uten vilkår er endelig.