Viktigst er betalingsplikten dersom dette er aktuelt. Det er også viktig at det opplyses om eventuelle endringer i den økonomiske situasjonen i gjeldsordningsperioden.

Hvis betalingsplikten misligholdes eller skyldneren opptrer uredelig, kan gjeldsordningen bli opphevet. Skyldneren må derfor forsikre seg om at han eller hun har forstått hva gjeldsordningen innebærer.

Det er skyldnerens ansvar at ordningen blir oppfylt etter forutsetningene. Spør namsmannen hvis noe er uklart.

Dokumentasjon ved gjennomført gjeldsordning

Når gjeldsordningen er gjennomført kan en kreditor som er omfattet av ordningen kreve at skyldneren dokumenterer at gjeldsordningen er oppfylt. Det er derfor viktig å ta vare på kvitteringer, kontoutdrag og lønnsslipper gjennom hele gjeldsordningsperioden.

Registrering av gjeldsordningsavtalen i offentlige registre

Opplysning om at skyldneren har fått gjeldsordning kan stå registrert ut gjeldsordningsperioden. Når gjeldsordningsperioden er gjennomført skal registreringen slettes umiddelbart.

Dersom gjeldsordningen bortfaller etter avtale (f.eks at skyldneren innløser gjelden), eller at gjeldsordningen blir opphevet skal opplysningene også slettes.

Frivillig gjeldsordning

Vedtatt frivillig gjeldsordning vil si at alle kreditorene har akseptert det fremlagte forslaget til gjeldsordningsavtale.

Forslaget må aksepteres av alle

En frivillig avtale kan innebære betalingsutsettelse av hele eller deler av gjelden, at fordringshaverne helt eller delvis gir avkall på renter og omkostninger, eller at gjelden faller bort helt eller delvis med en gang eller etter utløpet av gjeldsordningsperioden.

I og med at en frivillig gjeldsordning betinger at samtlige kreditorer har akseptert forslaget til avtale kan det i prinsipp avtales hva som helst. Det er imidlertid alltid en forutsetning at ordningen ikke er støtende for samfunnet og den alminnelige betalingsmoral blant andre skyldnere. En frivillig gjeldsordning strekker seg normalt over fem år.

Tvungen gjeldsordning

Hvis en eller flere kreditorer ikke vil godta forslaget til frivillig gjeldsordning kan det begjæres tvungen gjeldsordning til namsmannen innen utløpet av gjeldsforhandlingsperioden. Namsmannen oversender straks saken til tingretten.

Må oppfylle vilkårene i gjeldsordningsloven

Tingretten innkaller partene til et rettsmøte for å behandle begjæringen om tvungen gjeldsordning. Som oftest er også namsmannen til stede dersom skyldneren ønsker dette.

En tvungen gjeldsordning må oppfylle vilkårene i gjeldsordningsloven. Det er derfor ikke like stor avtalefrihet i en tvungen gjeldsordningsavtale som i en frivillig. Hvis tingretten ikke kan stadfeste forslaget skal skyldneren gis anledning til å endre forslaget. Tingretten kan ikke på egenhånd endre forslaget.

Dersom skyldneren ikke ønsker å endre forslaget og tingretten nekter å stadfeste det, kan det ankes til lagmannsretten. Spør namsmannen om råd. En tvungen gjeldsordning skal være på fem år dersom ikke tungtveiende grunner tilsier noe annet.