• Først bør du forsøke å forhandle med fordringshaverne på egenhånd, eller ved hjelp fra økonomisk rådgiver i kommunen, for å forsøke å oppnå en frivillig betalingsavtale.

Skjema

 • Dersom du ikke oppnår en frivillig betalingsavtale, eller kan godgjøre at et slikt eget forsøk ikke lar seg gjennomføre, kan søknad om gjeldsordning leveres til namsmannen.

Skjema

 • Namsmannen forbereder saken og innhenter nødvendig dokumentasjon.

 • Tingretten/namsmannen vurderer om du oppfyller vilkårene for å få åpnet gjeldsforhandlinger, bla om du er varig ute av stand til å betjene dine gjeldsforpliktelser.

  Hvis vilkårene er oppfylt åpnes gjeldsforhandlinger. I forhandlingsperioden får du betalingsutsettelse i fire måneder. I denne perioden skal du, med bistand fra namsmannen, forhandle med kreditorene for å forsøke å komme frem til en frivillig gjeldsordningsavtale etter gjeldsordningsloven.

 • Namsmannen gir melding til kreditorene og Løsøreregisteret om at det er åpnet gjeldsforhandlinger. Tilsvarende melding settes inn i Norsk Lysingsblad.

 • Etter tinglysning i Norsk Lysingsblad har kreditorene en frist på tre uker til å melde sine krav til namsmannen. Annonsen i Norsk Lysingsblad er ikke preklusiv (dvs at kreditorer som ikke melder kravet sitt, ikke mister retten til å kreve oppfyllelse av betalingsavtalen). Det er svært viktig at alle krav blir omfattet av gjeldsordningsavtalen.

 • Namsmannen vil bistå deg i utarbeidelsen av et forslag til frivillig gjeldsordning som skal sendes til alle kjente kreditorer. Det gis en svarfrist på tre uker.
 • Hvis en eller flere kreditorer protesterer mot forslaget må du, med bistand fra namsmannen, forhandle med de aktuelle kreditorene for å forsøke å komme frem til en løsning. Dersom det ikke oppnås enighet kan du begjære tvungen gjeldsordning.

  Begjæring om tvungen gjeldsordning må være namsmannen i hende senest fire måneder etter åpningsdatoen. Namsmannen oversender straks begjæringen, sammen med ditt forslag til tvungen gjeldsordning, til tingretten.

  Skjema

  Begjæring om tvungen gjeldsordning (bokmål, PDF)
 • Tingretten sender ut forslaget til tvungen gjeldsordning til kreditorene med en svarfrist (gjeldsforhandlingsperioden forlenges med to måneder).

 • Normalt innkaller tingretten deg og kreditorene til et rettsmøte.

 • Når tingretten har avsagt en kjennelse i gjeldsordningssaken, kan denne påkjæres (ankes) innen en måned.

Dersom du oppnår en gjeldsordningsavtale skal du som skyldner normalt administrere ordningen selv. Dvs. at du selv må sørge for å sette til side penger hver måned og betale kreditorene i følge avtalen. Kontakt namsmannen dersom du trenger veiledning.

Dersom du ikke overholder dine forpliktelser i henhold til avtalen, kan kreditorer begjære ordningen opphevet. Dersom din økonomi endrer seg i gjeldsordningsperioden må det meldes fra om dette til namsmannen snarest.

Gjeldsordning etter gjeldsordningsloven kan som hovedregel bare oppnås én gang.