Vilkår for åpning av gjeldsforhandlinger for skyldnere bosatt i utlandet

 • Skyldneren bør etter beste evne ha forsøkte å løse problemene på egen hånd.
 • Skyldneren må være varig ute av stand til å betale gjelden.
 • Skyldneren må som hovedregel ikke ha oppnådd gjeldsordning tidligere.
 • Det må ikke virke støtende på andre skyldnere eller samfunnet for øvrig at gjeldsforhandling åpnes.
 • En skyldner som bor i utlandet må i større grad selv opplyse sin sak og skaffe nødvendig dokumentasjon. Dette fordi namsmannen ikke har myndighet til å innhente opplysninger og dokumentasjon fra registre eller tredjepersoner i utlandet.
 • Skyldneren må kun i ubetydelig grad ha gjeld til utenlandske kreditorer.
 • Skyldneren må som hovedregel ikke eie bolig eller andre formuesgoder i utlandet av vesentlig verdi.

Slik søker du

Dokumentasjon til søknad

Følgende dokumentasjon legges ved søknaden:

 1. Dokumentasjon på at det er gjort forsøk på å komme frem til en ordning med kreditorene, eller en forklaring på hvorfor det ikker gjort et forsøk.
 2. Utskrift av skattemelding (selvangivelse) og ligning for de siste tre år for deg og din ektefelle/samboer, både fra skattemyndighetene i Norge og i det landet der du bor.
 3. Inntektsopplysninger for de siste tre måneder for deg og din ektefelle/samboer, herunder barnetrygd, mottatt bidrag, kontantstøtte, livsforsikring, private pensjonsavtaler, både fra arbeidsgiver/trygdeetat i Norge og i det landet der du bor.
 4. Dokumentasjon på boutgifter, herunder utgifter til strøm, gass, renovasjon, kommunale utgifter mv.
 5. Øvrige utgifter, for eksempel utgifter til barnepass, transport og medisiner.
 6. Oversikt over gjelden. Alle kreditorer og krav må opplyses, både norske og utenlandske. Har du ikke oversikt over gjelden din kan du sende forespørsel til flere inkassoselskaper via www.inkasso.no. Har du offentlige kreditorer i Norge kan du få en oversikt over gjelden på www.sismo.no. Tjenestene omfatter nødvendigvis ikke alle kreditorer du har gjeld til.
 7. Oversikt over eventuell formue. Dette kan dokumenteres ved utskrift, attest, kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon for bolig, bil eller andre formuesgoder. Om mulig ber vi om dokumentasjon fra lokal/offentlig myndighet om at du eller ektefelle/samboer ikke er eier av fast eiendom i landet du bor.
 8. Andre opplysninger av betydning for saken.

Råd og veiledning til søknad

Kontakt Namsfogden i Oslo ved spørsmål.