Stifte ny gjeld

I gjeldsforhandlingsperioden er det ikke anledning til å stifte ny gjeld, med mindre samtlige kreditorer samtykker til låneopptaket.

I gjeldsordningsperioden er det ikke noe uttrykkelig forbud mot å stifte gjeld, men det frarådes på det sterkeste med mindre låneopptaket er helt nødvendig. Ta kontakt med namsmannen for råd.

Selge bolig

Det er anledning til å selge boligen under gjeldsordningen, for eksempel hvis skyldneren ønsker å flytte.

Selges boligen med gevinst, vil gevinsten bare kunne beholdes dersom skyldneren reinvesterer i ny bolig innen rimelig tid etter salget. Det er ikke akseptabelt å bruke gevinsten til annet enn boligformål. Ta kontakt med namsmannen for råd.

Kjøpe bil

Det er anledning til å kjøpe eller bytte bil under gjeldsordningen. Er det ikke avtalt at utgifter til bilhold skal dekkes før utbetaling til kreditorene, må utgiftene i utgangspunktet dekkes av midler avsatt til livsopphold.

Hvis bilen er nødvendig i forbindelse med jobb, utdanning eller av velferdsmessige årsaker kan det begjæres endring av gjeldsordningen. Ta kontakt med namsmannen for råd.

Kjøpe bolig

Det er anledning til å kjøpe bolig under gjeldsordningen. Forutsetningen er at boligen ikke overstiger husstandens rimelige behov og dette ikke svekker evnen til å oppfylle gjeldsordningen.

Namsmannen anbefaler at det sendes et informasjonsbrev til kreditorene før et eventuelt boligkjøp. Ta kontakt med namsmannen for råd.

Skatt til gode

Dersom skyldneren får penger tilbake på skatten under gjeldsordningen vil tilgodebeløpet tilfalle kreditorene i de tilfeller hvor skyldneren har betalt for lite dividende til kreditorene.

Har imidlertid skyldneren beholdt mindre av sine inntekter enn forutsatt i gjeldsordningsavtalen, skal hele eller deler av beløpet beholdes av skyldneren. Dette skal være regulert i gjeldsordningsavtalen. Ta kontakt med namsmannen for råd.

Restskatt

Restskatt som er oppstått etter at det ble åpnet for gjeldsforhandlinger omfattes ikke av gjeldsordningen og må følgelig betales.

Har imidlertid kreditorene fått en høyere dividende fordi skyldneren har betalt for lite skatt, skal restskattegjelden dekkes fullt ut ved at dividenden nedsettes inntil restskattekravet er betalt. Ta kontakt med namsmannen for råd.

Flytting

Det er ikke noe til hinder for at skyldneren kan flytte til utlandet eller til andre kommuner i Norge. Hvis dette medfører at skyldnerens økonomiske situasjon endrer seg vil dette kunne medføre at gjeldsordningen må endres. Ta kontakt med namsmannen for råd.

Tvangsfullbyrdelse

Dersom boliggjelden misligholdes under gjeldsordningen, kan kreditor begjære tvangssalg av boligen eller begjære gjeldsordningen opphevet.

Kreditor kan også begjære tvangsfullbyrdelse for manglende betaling av dividende. Ta kontakt med namsmannen for råd.

Etterperioden

Etterperioden inntrer når gjeldsordningsperioden er ferdig og kommer i tillegg til selve gjeldsordningsperioden

Tilsidesettelse av gjeldsordningen

Etterperioden er 2 år. Hvis skyldneren i løpet av etterperioden mottar arv, gevinst eller lignende av betydelig omfang (minst 1 G), kan kreditorene begjære tilsidesettelse av gjeldsordningen. Husk at opplysningsplikten gjelder i etterperioden også.