Ulike tvangsgrunnlag

Tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13 omhandler krav på annet enn penger og skiller seg derfor fra de øvrige kapitlene i tvangsfullbyrdelsesloven.

Inndelingen i kapittelet gir et grovt bilde av de ulike typene

  1. Krav på utlevering av en gjenstand, eksempelvis en leiet TV.
  2. Krav om fravikelse (utkastelse) av for eksempel leiet bolig eller lokale.
  3. Krav om at en person skal utføre, unnlate eller tåle en handling, eksempelvis felle et tre, rive et skur eller tåle at en person har veirett over annen manns eiendom.

Slik foregår tvangsfullbyrdelse om annet enn penger

Tvangsgrunnlag må være tvangskraftig

For å kunne tvangsfullbyrde et krav kreves det at det foreligger et tvangsgrunnlag. De ulike tvangsgrunnlagene fremgår av § 13-2.

I tillegg må tvangsgrunnlaget være tvangskraftig, det vil si at kravet må være klar til å kunne tvangsfullbyrdes.

Loven skiller mellom de tilfeller hvor tvangsgrunnlaget er slått fast for eksempel i en dom eller kjennelse og der tvangsgrunnlaget er andre forhold, for eksempel ubetalt husleie, se tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 og § 4-1.

Krav til varsel (tvangsfullbyrdelsesloven §§ 4-18, 4-19)

Hvis en dom eller kjennelse er forkynt og det har gått mindre enn ett år fra det ble åpnet adgang for tvangsfullbyrdelse av dommens eller kjennelsens innhold (f. eks. etter utløp av oppfyllelsesfrist), kan den tvangsfullbyrdes direkte uten at saksøker først må sende brev med varsel til den kravet er rettet mot.

Har det gått mer enn ett år fra dommen eller kjennelsen kunne kreves tvangsfullbyrdet eller utlevering eller fravikelse kreves på bakgrunn av et særlig tvangsgrunnlag, må saksøker sende et brev til den kravet er rettet mot før han begjærer tvangsfullbyrdelse etter kapittel 13, se § 4-18 og § 4-19.

I brevet skal saksøkte gis varsel om at tvangsfullbyrdelse vil bli begjært, dersom kravet ikke oppfylles. Hvis kravene baserer seg på utlevering av en gjenstand eller fravikelse av en bolig på grunn av ubetalt leie, inneholder loven tilleggskrav til hva et slikt brev skal inneholde, se tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 annet ledd bokstav a og tredje ledd bokstav a. I disse tilfellene skal det stå i brevene at leietaker kan unngå utlevering eller fravikelse, hvis kravet dekkes fullt ut. Full dekning innebærer at leien med renter, inkassoomkostninger, kostnader tilknyttet begjæringen og senere forfalt leie frem til betalingstidspunktet blir betalt før tvangsfullbyrdelsen gjennomføres.

Sende begjæring til namsmannen

Begjæring kan først fremsettes 14 dager etter varselets dato. Det er hensiktsmessig at 14 dagers fristen opplyses i varselet.