Kravet kan være fastslått i en dom eller kjennelse. I tillegg regulerer ulike lovbestemmelser retten til fravikelse, forutsatt at bestemte vilkår er oppfylt.

Grunnlag for utkastelse

Den som har leid ut en bolig eller et lokale kan i visse tilfeller kreve at leietaker skal fravikes, det vil si kastes ut.

Dette kan være i tilfeller som

  1. Leietaker ikke betaler husleien, se tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3.ledd bokstav a.
  2. Leieperioden er utløpt uten at leietaker flytter, se tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd bokstav b (c).
  3. Leietaker er sagt opp, men flytter ikke, se tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd bokstav c.
  4. Leietaker oppfyller ikke bestemmelsene i avtalen, se tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd bokstav d.
  5. Okkupasjon eller ulovlig besittelse, se tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd bokstav e (c).