Begjæringen skal inneholde

  1. Opplysning om at hva slags tvangsfullbyrdelse som begjæres.
  2. Navn og adresse på både saksøker og saksøkte.
  3. Hvis saksøker bruker prosessfullmektig, må navn og adresse på denne oppgis.
  4. Bestemt betegnelse av kravet.
  5. På hvilken adresse fravikelsen skal gjennomføres.
  6. Beskrivelse av tvangsgrunnlaget.

Dokumentasjon

  1. Kopi av tvangsgrunnlaget, det vil si dom, kjennelse, husleiekontrakt, oppsigelse.
  2. Kopi av varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 eller § 4-19 hvis det er krav om dette.