Følgende vilkår må være oppfylt:

  1. Det må være sendt en skriftlig oppsigelse som oppfyller vilkårene i husleieloven § 9-7. Oppsigelsen må grunngis. I tillegg skal det opplyses at hvis leietaker ikke protesterer skriftlig innen én måned etter at oppsigelsen er mottatt, tapes retten til å påberope seg at oppsigelsen er i strid med loven. Det må også opplyses at tvangsfravikelse vil bli begjært, hvis leietaker ikke flytter.
  2. Leietaker må ikke ha protestert på oppsigelsen innen fristen på én måned. Dersom leietaker har protestert, faller oppsigelsen bort om ikke utleieren reiser søksmål mot leietaker innen tre måneder.
  3. Det må være sendt et varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18. Se eksempel nederst på siden.

Levere begjæringen

Skjema for begjæring om fravikelse kan lastes ned nederst på siden.

Begjæringen settes frem for namsmannen i det distrikt hvor eiendommen ligger, se tvangsfullbyrdelsesloven § 13-3, annet ledd. En begjæring om fravikelse settes frem for namsmannen, dersom ovennevnte vilkår er oppfylt. Hvis leietaker protesterer innen fristen på én måned, faller oppsigelsen bort, hvis utleier ikke reiser søksmål mot leietaker innen tre måneder etter at leietakers frist for å protestere er utløpt.

Det er viktig å merke seg at gjennomføring av fravikelsen ikke betyr at utleier får dekket sitt krav på eventuelt skyldig husleie. Pengekravet må inndrives på vanlig måte, enten ved å inngi forliksklage til forliksrådet eller ved å begjære utlegg kombinert med forliksklage til namsmannen. Klage fremsettes for Husleietvistutvalget i de distrikter hvor slikt kontor er etablert.

Aktuelle skjema