Heving av leiekontrakt

Dette er regulert i tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav d. Bokstav d regulerer kun leieforhold etter husleieloven.

Reglene for når utleier kan heve en leiekontrakt er lovfestet i husleieloven § 9-9. For å kunne heve en kontrakt må det foreligge 'vesentlig mislighold'. Grunnlaget for heving av kontrakt kan eksempelvis være ubetalt husleie over lengre tid eller at leietaker ikke oppfyller avtalen på andre måter, for eksempel leier ut boligen eller lokalet til andre uten utleiers samtykke eller ikke overholder ro- og ordensregler.

Det er et krav at det må fremstå som helt klart at utleier hadde adgang til å heve leieavtalen, for at begjæringen om fravikelse skal kunne gjennomføres. Det må sendes varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 om at det vil bli begjært tvangsfullbyrdelse, så fremt kravet om fravikelse/utflytting ikke blir oppfylt frivillig, se eksempel under vedlegg nederst på siden.

Vilkår som må være oppfylt

  1. Det må gjelde et leieforhold etter husleieloven, se husleieloven § 1-1.
  2. Det må foreligge forhold som gjør det åpenbart at utleieren hadde adgang til å heve leieavtalen, se tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav d og husleieloven § 9-9.
  3. Det må være sendt skriftlig hevingserklæring etter husleieloven § 9-9. Grunnen til at leieavtalen heves skal oppgis.
  4. Det må være sendt varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18, se vedlegg til høyre. Hevingserklæringen kan kombineres med varselet etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18.

Begjæringen leveres

Begjæring om fravikelse på bakgrunn av hevet leiekontrakt må fremsettes for tingretten i det distriktet utleieobjektet er, se tvangsfullbyrdelsesloven § 13-3 annet ledd annet punktum. Tingretten treffer avgjørelse om begjæringen skal tas til følge ved kjennelse.

Aktuelle skjema