Følgende vilkår må være oppfylt:

  1. Leieperioden må være utløpt.
  2. Husleiekontrakten må være skriftlig og inneholde en klausul om at leietaker aksepterer tvangsfravikelse når leieperioden er utløpt. Kontrakten må være undertegnet av leietaker.
  3. Det må være sendt et varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18, se eksempel under vedlegg til høyre på siden.
  4. Det må være sendt flytteoppfordring, se eksempel under vedlegg til høyre på siden. Husleieloven § 9-2 tredje ledd fordrer at utleier skriftlig oppfordrer leietaker til å flytte. Flyttevarsel og § 4-18-varsel kan kombineres hvis de sendes etter at leieperioden er utløpt.

Levere begjæringen

Skjema for begjæring om fravikelse kan lastes ned til høyre på siden.

Begjæringen settes frem for namsmannen i det distrikt hvor eiendommen er, se tvangsfullbyrdelsesloven § 13-3. En begjæring om fravikelse på grunn av utløpt leiekontrakt settes frem for namsmannen, hvis ovennevnte vilkår er oppfylt. Hvis husleiekontrakten ikke innholder klausul om at leietaker aksepterer at utleier kan begjære fravikelse når leieperioden er utløpt, må utleier begjære fravikelse på alternativt grunnlag, se tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd, bokstav a-e.

Fortsetter leieforholdet i mer enn tre måneder etter utløpet av avtalt leietid uten at utleieren skriftlig har sendt leietaker en oppfordring om til å flytte, er leiekontrakten gått over til å være tidsubestemt,se husleieloven § 9-2 tredje ledd og vedlegg til høyre. Ønsker utleier å avslutte leieforholdet i disse tilfellene, kan leiekontrakten heves hvis vilkårene for heving er til stede, se husleieloven § 9-9, eventuelt vilkårene for oppsigelse etter husleieloven § 9-5.

Begjæring om fravikelse på bakgrunn av misligholdt leie, utløpt leiekontrakt og oppsigelse fremsettes for namsmannen. Begjæring settes frem for tingretten ved heving av leieforhold og ved åpenbar uberettiget besittelse av eiendommen (for eksempel okkupasjon), se tvangsfullbyrdelsesloven § 13-3, annet ledd, annet og tredje punktum.

Det er viktig å merke seg at gjennomføring av fravikelsen ikke betyr at utleier får dekket sitt krav på eventuelt skyldig husleie. Pengekravet må inndrives på vanlig måte, enten ved å inngi forliksklage til forliksrådet eller ved å begjære utlegg kombinert med forliksklage til namsmannen. Klage fremsettes for Husleietvistutvalget i de distrikter hvor slikt kontor er etablert.

Aktuelle skjema