1. Det må foreligge mislighold av betalingsplikten.
  2. Husleiekontrakten må være skriftlig og inneholde en klausul om at leietaker aksepterer tvangsfravikelse når leien ikke blir betalt. Kontrakten må være undertegnet av leietaker.
  3. Det må være sendt et varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18, se eksempel nederst på siden.
    Varselet må inneholde opplysning om at fravikelse kan unngås dersom leien med renter, utenrettslige inndrivingskostnader, sakskostnader og forfalt leie frem til betalingstidspunktet blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres, se tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav a.

Aktuelle skjema