Når fristen for uttalelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-6 er utløpt, blir saksøkte varslet om dato for gjennomføring av fravikelsen, se § 13-12. Hvis boligen tjener som bolig for saksøktes ektefelle, samboer eller annen myndig person legges begjæringen også frem for for disse.

Gjennomføring av fravikelse

Fravikelsen gjennomføres ved at utleier, namsmannen og låsesmed møter opp på den adressen der fravikelsen skal skje. Leietakeren blir bedt om å forlate leieobjektet og samtidig varslet skriftlig om at han har 14 dager på hente ut tingene sine. Deretter skiftes lås. Fravikelsen gjennomføres selv om leietaker ikke er til stede.

Namsmannen avgjør om nøklene skal overleveres utleier. Utleier som får overlevert nøklene har imidlertid ikke mulighet til å disponere boligen eller lokalet før namsmannen har gitt tillatelse til dette. Dersom utleier får overlevert nøklene, vil namsmannen vanligvis plombere døren.

Leietakers innbo og løsøre

Hvis leietaker ikke har hentet tingene sine når fristen på 14 dager er utløpt vil namsmannen sende ytterligere ett varsel. Loven krever at leietakeren skal varsles flere ganger, se § 13-11 siste ledd. Er tingene ikke hentet innen utløpet av frist nummer to, foretar namsmannen en registrering av innbo og løsøre og beslutter om tingene skal kastes eller selges, se § 13-11. Hvis det besluttes at at tingene skal kastes, pålegger namsmannen normalt utleier å foreta kastingen. Namsmannen krever kastekvittering.

Klage på namsmannens beslutning

Namsmannens avgjørelser og handlemåte kan påklages til tingretten av alle som rammes. Klagen fremsettes for namsmannen. En skriftlig klage skal være undertegnet av klageren. En muntlig klage nedtegnes av namsmannen og undertegnes av klageren. Se tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16.

Den generelle hovedregel i tvangsloven er at klager ikke har oppsettende virkning. Dette innebærer at tvangsforretningen som hovedregel skal gjennomføres til tross for at det er klaget over namsmannens avgjørelse.

Tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16 inneholder et unntak for fravikelsessaker som er begjært på grunnlag av misligholdt husleie eller utløpt leiekontrakt. Regelen er i disse tilfellene at klagen har oppsettende virkning med mindre den anses åpenbart grunnløs. Dersom det gis oppsettende virkning, vil saken bli lagt i bero til retten har avsagt kjennelse i saken.

Det kan bare klages i den grad fullbyrdelsen ikke er "avsluttet", jf. tvangsloven. § 5-16. Fravikelsen anses som avsluttet først når personene er fjernet og eiendommen er tømt for løsøre.