Om leieforholdet ikke omfattes av husleieloven

Tvangsfullbyrdelsesloven §13-2 tredje ledd bokstav e regulerer fravikelse av saksøkte, leietaker, fra fast eiendom, f eks bolig eller lokale, når leieforholdet mellom utleier og leietaker ikke omfattes av husleieloven. Et eksempel er utløpt leiekontrakt. Dersom leieavtalen er utløpt og den ikke innholder bestemmelser om at leietaker aksepterer tvangsfullbyrdelse av kravet på fravikelse om han ikke flytter frivillig, kan begjæring om fravikelse fremsettes etter bokstav e.

Fremleie

Bestemmelsen omfatter også de tilfellene hvor leietaker har leiet ut boligen eller lokalet til en tredjepart, uten utleiers samtykke. Dette kalles fremleie. På tross av at leietaker selv har skrevet under på at kravet om fravikelse kan tvangsfullbyrdes, gjelder ikke dette fremleietakeren. På bakgrunn av at utleier ikke har noen kontrakt med fremleietakeren, må han kreve fravikelse etter bokstav e med den begrunnelse at fremleietakeren ikke har rett til å disponere boligen eller lokalet.

Okkupasjon

I tillegg omfatter bokstav e de rene okkupasjonstilfellene. Etter bestemmelsen er det et krav om at det må fremstå som helt klart at leietaker eller okkupant ikke har rett til å benytte boligen eller lokalet.

Vilkår som må være oppfylt

  1. Det må være åpenbart at saksøkte ikke har rett til å besitte eiendommen.
  2. Det må være sendt varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 se eksempel nederst på siden.

Levere begjæringen

Begjæringen om fravikelse skal fremsettes for tingretten i det distriktet utleieobjektet befinner seg, se tvangsfullbyrdelsesloven § 13-3 annet ledd annet punktum.

Aktuelle skjema