Kravet på utlevering ved dom eller kjennelse

Den som har leid ut en gjenstand, for eksempel en TV eller en bil, kan kreve tvangsfullbyrdelse av kravet på utlevering av denne gjenstanden, dersom leien ikke blir betalt eller gjenstanden ikke leveres tilbake etter at leieperioden har utløpt.

Kravet på utlevering kan være fastslått i dom eller kjennelse, se tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 første ledd, eller det kan være avtalt i leieavtalen, se § 13-2 første ledd bokstav a og b. Utlevering etter de sistnevnte bestemmelser krever at leietaker må ha skrevet under på at han aksepterer tvangsfullbyrdelse av utleveringskravet, dersom han ikke utleverer gjenstanden frivillig.

Begjæring

Begjæring om utlevering fremsettes for namsmannen i det distriktet hvor den utleide gjenstanden befinner seg, se § 13-3, første ledd. Etter at namsmannen har gjennomført forretningen, vil gjenstanden være tilbakeført til eier.

Skjema for begjæring om utlevering kan lastes ned til høyre på siden.

Begjæringens innhold

Angivelse av type begjæring.Navn, adresse til parter og eventuelt prosessfullmektig.Betegnelse av krav.Tvangsgrunnlag.Kopi av varsel, dersom krav om dette, se tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 og § 4-19.
Se eksempel under vedlegg til høyre på siden.

Klageregler

Hovedregelen for klage over tvangsforretning finner man i tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16.

Regelen går i korte trekk ut på at den som rammes av namsmannens beslutninger og handlemåte kan klage til tingretten, så lenge fullbyrdelsen ikke er avsluttet.

En klage kan fremsettes skriftlig eller muntlig for namsmannen. Dersom den fremsettes muntlig, skal den nedtegnes av namsmannen og undertegnes av klageren. I første omgang behandler namsmannen klagen, og dersom han finner å ta den til følge, skal han omgjøre sin tidligere beslutning.

Dersom namsmannen opprettholder sin tidligere beslutning, skal klagen straks oversendes tingretten. Det må betales et klagegebyr for at retten skal behandle klagen.

Utlevering:
Klagefristen løper fram til gjenstanden er utlevert.