Kjennelsen er tvangsgrunnlag for namsmannens sikring. Ved utforming av reglene om arrest er det tatt hensyn til kreditors behov for raskt å få sikret sitt krav.

Arrest kan besluttes når det foreligger usikkerhet om hvorvidt saksøker i framtiden vil få dekket sitt krav. For at saksøker kan få sikret kravet ved arrest, må det foreligge særlige grunner som knytter seg til saksøktes adferd. Saksøkte kan for eksempel ha begått omfattende økonomiske misligheter i sitt arbeide, eller ha overført formuesgoder til nærstående personer.

Hva arrest innebærer for saktsøkte

Arresten medfører at saksøkte mister retten til faktisk og eller rettslig å råde over de arresterte formuesgoder til skade for arresthaveren eller saksøkeren. Det er bare unntaksvis at saksøkte fratas besittelsen av det arresterte formuesgode ettersom rettsvern som regel oppnås ved tinglysing i offentlige registre som Løsøreregisteret eller grunnboken for fast eiendom, eller ved at en bank får underretning om ikke å utbetale til saksøkte.

Namsmannens behandling av saken

Begjæring om arrest settes frem for tingretten. Retten treffer avgjørelse om arrest ved kjennelse, se tvisteloven § 32-7. Gjennomføringen av arresten kan retten overlate til namsmannen. Arresten gjennomføres straks, se tvisteloven § 33-5.

Namsmannen tar arrest i det formuesgodet retten har utpekt. Hvis retten ikke har utpekt noe formuesgode, bestemmer namsmannen hvilke formuesgoder det skal tas arrest i. Namsmannen sørger for at det etableres rettsvern for arresten. Hvordan rettsvern etableres kommer an på hvilken type formuesgode det er tatt arrest i. Reglene for etablering av rettsvern, se juridisk ordliste, for utleggspant gjelder tilsvarende. Namsmannen forkynner kjennelsen om arresten for saksøkte dersom dette ikke er gjort før namsmannen mottok kjennelsen.

Forretningens avslutning

Gjennomføringen av forretningen anses avsluttet når rettsvern er etablert, eventuelt når partene har fått melding om avgjørelsen. Dette er avgjørende for fristen til å klage over gjennomføringen. Saksøkte kan alltid avverge gjennomføringen ved å stille sikkerhet for saksøkerens krav.

Har tingretten besluttet arrest uten muntlig forhandling, kan partene og enhver annen som rammes kreve etterfølgende muntlig forhandling.