Arresten kan også bortfalle dersom den opprinnelige kjennelsen fastsatte en frist for å skaffe tvangsgrunnlag for kravet, og denne er utløpt, eller kravet som er sikret blir oppfylt eller av andre grunner faller bort. Denne typen bortfall av arrest er regulert av tvisteloven § 33-10.

Bortfall av arrest finner også sted når det blir tatt utlegg for saksøkerens krav i det arresterte formuesgodet. Dette innebærer at arresten erstattes av utlegget. Utlegget gir i neste omgang adgang til tvangsdekning.