Utgangspunktet her er at når det er etablert rettsvern for den midlertidige forføyningen, anses forretningen som avsluttet. Skjæringstidspunktet her er de samme reglene som gjelder for utlegg.

Er det besluttet midlertidig forføyning uten muntlig forhandling kan partene og enhver som rammes kreve etterfølgende muntlige forhandlinger, se tvisteloven § 34-3 femte ledd og § 32-8. Begjæringen settes frem for tingretten.

Midlertidig forføyning kan også bortfalle når den av retten fastsatte tid er utløpt eller kravet som er sikret er blitt oppfylt eller av andre grunner faller bort.