Utkastelse fra eiendom

Dersom du ikke betaler husleie eller ikke flytter ut etter at leiekontrakten er utløpt eller etter oppsigelse, kan utleier kreve at du blir kastet ut fra eiendommen.

Domstolen kan også bestemme at du skal kastes ut, enten fordi utleier mener å ha rett til å heve leiekontrakten, eller dersom det er åpenbart at du ikke har rett til å bo på eiendommen.

Når du har fått varsel om utkastelse, kan du:

 • Dersom du ikke har betalt husleien, kan utkastelse unngås dersom du betaler hele kravet. Du må også betale leie som har forfalt etter at saken kom inn til namsmannen, i tillegg til påløpte renter og sakskostnader. Betalingen må skje før låsen er skiftet. Når låsen er skiftet har du ikke lenger mulighet til å unngå utkastelse ved å betale. Kan du ikke betale kravet, må du flytte frivillig og tilbakelevere nøklene, før den datoen som står i varselet namsmannen har sendt.
 • Dersom leiekontrakten er utløpt, kan du unngå utkastelse ved å flytte frivillig og levere nøklene til utleier. Du kan ikke unngå utkastelsen ved at du betaler, eller har betalt, husleie.
 • Dersom leiekontrakten er sagt opp, kan du unngå utkastelse ved å flytte frivillig og levere nøklene til utleier. Så lenge du ikke har protestert mot oppsigelsen som utleier har sendt til deg, vil den være gyldig. Du kan ikke unngå utkastelsen ved at du betaler, eller har betalt, husleie.
 • Dersom retten har bestemt at du skal kastes ut, kan du unngå utkastelse ved å flytte frivillig og levere nøklene til utleier. Du kan ikke unngå utkastelsen ved at du betaler, eller har betalt, husleie. Du kan anke avgjørelsen fra retten og be om at de bestemmer at utkastelsen skal utsettes inntil anken er behandlet.

 • Namsmannen kan ikke utsette saken uten godkjennelse fra utleier.
 • Du må kontakte utleier direkte, og høre om det er mulig å utsette saken.
 • Dersom utleier går med på dette, vil namsmannen vurdere om utsettelsen skal godkjennes.
 • Det påpekes at utleier ikke har noen plikt til å godta en utsettelse av saken.

 • Namsmannen sender en kopi av begjæringen til deg sammen med et brev og informasjon om hva utkastelse innebærer. Dette kalles en foreleggelse.
 • I brevet får du en frist på 14 dager til å komme med innvendinger eller forhold av betydning for saken. Når fristen i dette brevet er gått ut, sender namsmannen et varsel til deg med dato for når utkastelsen skal gjennomføres.
 • På utkastelsesdagen møter to namsfullmektiger, utleier og låsesmed på adressen din. Dersom du er hjemme blir du bedt om å ta med de viktigste eiendelene dine (klær, lommebok, pass, medisiner e.l.) og forlate eiendommen. Du vil ikke få muligheten til å pakke de øvrige eiendelene dine på utkastelsesdagen.
 • Namsmannen tar bilder av og registrerer skriftlig dine eiendeler på eiendommen. Deretter blir låsen skiftet og utleier får de nye nøklene. Du må kontakte utleier for å avtale henting av de resterende eiendelene.
 • Du vil få et brev av namsfullmektigene med informasjon om at du er kastet ut av eiendommen og videre saksgang, i tillegg til navn og telefonnummer til utleier eller dennes kontaktperson. Du kan ta med deg brevet til ditt lokale NAV-kontor for å få hjelp til å finne en midlertidig bolig.
 • Dersom du ikke er hjemme på utkastelsesdagen åpner låsesmeden døren og skifter låsen. De nye nøklene leveres til utleier.
 • Namsmannen henger opp et brev i lukket konvolutt på døren din med informasjon om hva som har skjedd og videre saksgang.

 • Du har krav på tilgang til eiendelene dine i 14 dager fra du ble kastet ut.
 • I løpet av de 14 dagene må du og utleier bli enige om et tidspunkt for å tømme eiendommen. Du må selv ordne med flyttehjelp.
 • Utleier kan, hvis namsmannen godkjenner det, flytte eiendelene dine til et godkjent lager.
 • Dersom du ikke henter eiendelene dine innen fristen, vil namsmannen sende deg et siste varsel med oppfordring om å hente eiendelene dine. Dette brevet sendes til den adressen du ble kastet ut fra. Dersom du har ny eller midlertidig adresse kan du oppgi den til namsmannen slik at varselet kan sendes dit. I dette varselet får du en siste frist på 14 dager til å hente eiendelene dine.
 • Merk deg at utleier etter de første 14 dagene kan kreve at du dekker kostnader for lagring og eventuell transport. Når fristen er ute bestemmer namsmannen om gjenværende eiendeler på eiendommen skal kastes eller selges.
 • Namsmannen avslutter saken og sender deg og utleier avsluttende protokoll.

Før utkastelse

 • Du kan klage på namsmannens avgjørelser så lenge utkastelsen ikke er gjennomført. Utkastelsen anses som gjennomført når nøklene er overlevert utleier. Så lenge utkastelsen ikke er gjennomført kan dette gjøres enten skriftlig, for eksempel per e-post, eller muntlig.
 • Innvendingene dine vil bli vurdert av namsmannen ved saksbehandlingen.
 • I noen saker er det begrenset hvilke typer innvendinger du kan komme med. Dette gjelder der utleier har et alminnelig tvangsgrunnlag for kravet, for eksempel en dom. Begrunnelsen for dette er at kravet allerede er rettslig behandlet. 

Etter utkastelse

 • Når utkastelsen er gjennomført, kan alle sider av namsmannens avgjørelse påklages, også saksbehandlingen. Klagen må leveres før fullbyrdelsen er avsluttet. Fullbyrdelsen er avsluttet når namsmannen har skrevet avsluttende protokoll i saken.
 • Klagen må underskrives og underskriften må være original. Elektronisk signatur godtas ikke. Dette innebærer at klagen kun kan sendes per vanlig post eller leveres på namsmannens kontor. Klage per e-post eller faks vil ikke bli behandlet. Du kan bruke dette klageskjemaet (PDF) (238 kB)
 • Klageinstans for namsmannen er tingretten, men klagen skal alltid settes frem for namsmannen. Bakgrunnen for dette er at namsmannen først må vurdere om vi skal gjøre om på vår beslutning før saken eventuelt sendes til tingretten. Blir saken sendt videre til tingretten påløper ett rettsgebyr

Spørsmål?

Har du spørsmål om din sak, kan du kontakte den namsmannen som sendte brev til deg. Kontaktinfo finner du i brevet. Alternativt kan du bruke søkefunksjonen "Finn kontaktinformasjon til din nærmeste Namsmann" nedenfor.

Finn kontaktinformasjon til din nærmeste Namsmann

Velg din posisjon eller skriv inn postnummer eller poststed

Din posisjon
 1. Din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.