Utlevering av eiendel

Dersom du ikke betaler leie eller ikke leverer tilbake eiendelen etter at leasing- eller leieavtalen er utløpt, kan utleier kreve at du leverer eiendelen tilbake.

Domstolen kan også bestemme at du skal levere tilbake eiendelen.

Når du har fått varsel om utlevering, kan du: 

 • Dersom du ikke har betalt leie, kan utlevering unngås dersom du betaler hele kravet. Du må også betale leie som er forfalt etter av saken kom inn til namsmannen, i tillegg til påløpte renter og sakskostnader. Betalingen må skje før namsmannen kommer for å gjennomføre utleveringen.
 • Dersom leiekontrakten er utløpt, kan du unngå utlevering ved frivillig å levere tilbake eiendelen til utleier. Du kan i disse tilfellene ikke unngå utlevering ved at du betaler, eller har betalt, leie.
 • Klage og komme med innvendinger i saken. Du må snarest kontakte namsmannen slik at vi kan ta stilling til innvendingene dine før saken behandles. 

 • Namsmannen kan ikke utsette saken uten godkjennelse fra utleier.
 • Du må kontakte utleier direkte, og høre om det er mulig å utsette saken.
 • Dersom utleier går med på dette, vil namsmannen vurdere om utsettelsen skal godkjennes.
 • Det påpekes at utleier ikke har noen plikt til å godta en utsettelse av saken.

 • Namsmannen sender en kopi av begjæringen til deg sammen med et brev og informasjon om hva utlevering innebærer. Dette kalles en foreleggelse.
 • I brevet får du en frist på 14 dager til å komme med innvendinger eller forhold av betydning for saken. I samme brevet blir du også opplyst om dato og sted for utleveringen.
 • På utleveringsdagen møter namsmannen sammen med en representant fra utleier. Når eiendelen blir funnet sjekker utleiers representant at dette er gjenstanden som er begjært utlevert.
 • Utlevering gjennomføres ved at namsmannen overleverer eiendelen til utleier eller dennes representant.

Før utlevering

 • Du kan klage på namsmannens avgjørelser så lenge utleveringen ikke er gjennomført. Utleveringen anses som gjennomført først når eiendelen faktisk er overlevert utleiers representant. Så lenge utleveringen ikke er gjennomført kan dette gjøres enten skriftlig, for eksempel per e-post, eller muntlig.
 • Innvendingene dine vil bli vurdert av namsmannen ved saksbehandlingen.
 • I noen saker er det begrenset hvilke typer innvendinger du kan komme med. Dette gjelder der utleier har et alminnelig tvangsgrunnlag for kravet, for eksempel en dom. Begrunnelsen for dette er at kravet allerede er rettslig behandlet.

Etter utlevering

 • Når utleveringen er gjennomført kan alle sider av namsmannens avgjørelse påklages, også saksbehandlingen. Klagen må leveres før fullbyrdelsen er avsluttet. Fullbyrdelsen er avsluttet når namsmannen har skrevet avsluttende protokoll i saken.
 • Klagen må underskrives og underskriften må være original. Elektronisk signatur godtas ikke. Dette innebærer at klagen kun kan sendes per vanlig post eller leveres på namsmannens kontor. Klage per e-post eller faks vil ikke bli behandlet.
 • Klageinstans for namsmannen er tingretten, men klagen skal alltid settes frem for namsmannen. Bakgrunnen for dette er at namsmannen først må vurdere om vi skal gjøre om på vår beslutning før saken eventuelt sendes til tingretten. Blir saken sendt videre til tingretten påløper ett rettsgebyr.

 

Spørsmål?

Har du spørsmål om din sak, kan du kontakte den namsmannen som sendte brev til deg. Kontaktinfo finner du i brevet. Alternativt kan du bruke søkefunksjonen "Finn kontaktinformasjon til din nærmeste Namsmann" nedenfor.

Finn kontaktinformasjon til din nærmeste Namsmann

Velg din posisjon eller skriv inn postnummer eller poststed

Din posisjon
 1. Din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.