Kreditoren skal ha et grunnlag for kravet om tvangsfullbyrdelse, et såkalt tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlaget for din sak, står i utleggsbegjæringen du har mottatt.

Typiske eksempler på tvangsgrunnlag er gjeldsbrev, dom eller faktura. Tvangsfullbyrdelsesloven skiller mellom alminnelige og særlige tvangsgrunnlag.

Regelverk på lovdata.no

Dommer, rettsforlik og andre avgjørelser, tilhører alminnelige tvangsgrunnlag

Gjeldsbrev og fakturarer er eksempler som tilhører særlige tvangsgrunnlag

Dato

I varselet om utleggsforretning står det en veiledende dato for gjennomføring og avholdelse. Datoen viser når forretningen tidligst kan gjennomføres.

Sted og deltagelse

I de fleste tilfeller behandles saken din på namsmannens kontor. Namsmannen kan også dra til adressen din.

Hverken du eller kreditor har plikt til å møte opp, med mindre det gis særlig beskjed om dette.

En utleggsforretning innebærer at namsmannen sikrer kravet ved å ta utleggspant i eiendeler. Namsmannen kan også ta utleggspant i eiendeler som er registrert på andre, dersom det er sannsynlig at det er du som er eier.

Når det tas utleggspant i en eiendel er du fortsatt eier av den, men dine muligheter til å bruke og selge eiendelene er begrenset.

Utleggspantet gir også innehaveren av pantet rett til å begjære eiendelen tvangssolgt.

Er det tatt utleggspant i penger på konto kan innehaveren begjære pengene overført til seg.

Namsmannen kan også beslutte tvungent utleggstrekk. Dette gjelder kun hvis inntekten din overstiger det du med rimelighet trenger til forsørgelse av deg selv og din husstand.

Som inntekt regnes blant annet:

  • arbeidsinntekt
  • ytelser fra NAV
  • pensjon
  • erstatning

Trekk i inntekt kan ikke vare i mer enn to år av gangen per sak. Hvis du ikke innfrir kravet i løpet av perioden kan kreditor sende ny utleggsbegjæring for restbeløpet.

Forskrift om livsoppholdssatser gir grunnlag for vurdering av hva som skal settes av til det du trenger for å leve. Her finner du satser for deg og personer du har lovbestemt forsørgelsesplikt for, eller lever i ekteskapsliknende forhold med. Du kan få satt av midler til å dekke særlige behov ut over standardsatsene, ved å dokumentere behov og kostnader.

Det skal også settes av til bokostnader. Har du opplyst bokostnadene dine vil namsmannen ta hensyn til disse hvis de anses som rimelige. Ved denne vurderingen vil det blant annet tas hensyn til ditt og din husstands behov og gjennomsnittlig leie for tilsvarende boliger i ditt område. Opplyser du ikke om bokostnader vil namsmannen sette av etter standardiserte satser for ditt område.

Du oppfordres til å opplyse om, og dokumentere, både bokostnader og utgifter til særlige behov, ut over standardsatsene.

Regelverk på lovdata.no

Forskrift om livsoppholdssatser

Hvis namsmannen ikke finner eiendeler det kan tas utleggspant i, eller inntekt det kan besluttes trekk i, avsluttes utleggsforretningen med intet til utlegg. I tillegg vil foreldelsesfristen for kravet avbrytes. Kreditor kan sende inn ny utleggsbegjæring ved en senere anledning.

Regelverk på lovdata.no

Tinglysingsloven § 30
Tinglysingsloven § 34 a
Panteloven § 5-13

Uavhengig av om det blir besluttet utleggspant, trekk i inntekt, eller intet til utlegg, blir det registrert en betalingsanmerkning på ditt navn i blant annet Løsøreregisteret.

Anmerkningen slettes når kravet er gjort opp. Eventuelt slettes anmerkningen etter en gitt tid.