Uenig i kravet

Hvis du er uenig i noe om kravet, som kravet i seg selv eller beløpet, kan du si i fra og komme med innvendinger om dette til namsmannen. Du kan si fra per e-post, brev eller ved å ringe namsmannen.

Dersom grunnlaget for saken er en skriftlig meddelelse, for eksempel en faktura, vil innvendingene fra deg kunne føre til at saken blir overført til forliksrådet.

Dersom kravet allerede har vært behandlet rettslig tas det ikke hensyn til innvendingene, da de kunne og burde vært gitt under den rettslige behandlingen.

Gjelder innvendingene noe som har skjedd etter rettslig behandling kan de vurderes.

Klage

Når utleggsforretningen er avsluttet kan du klage på alle sider av namsmannens avgjørelse, og også på saksbehandlingen.

Følgende klagefrister gjelder:

  • Der det er tatt utleggspant kan du klage frem til tvangssalg er begjært.
  • Klage på valg av utleggsgjenstand må settes frem innen en måned etter at du ble informert om utlegget.
  • Er det tatt trekk i inntekt, kan du klage så lenge trekkperioden ikke er utløpt.
  • Er saken avholdt med "intet til utlegg", kan klageadgangen din være begrenset. Under enhver omstendighet må klagen fremsettes innen en måned etter at du ble informert om beslutningen.

Hvis du har betalt kravet plikter kreditor skriftlig å slette kravet. Dette innebærer at kreditor må gi beskjed til de forskjellige instansene der utleggspantet er registrert, som eksempelvis Statens kartverk eller Løsøreregisteret, om at pant skal slettes.

Er det tatt pant i konto plikter kreditor å gi beskjed til banken om at pengene skal fristilles.

Hvis kreditor ikke gjør dette sender du begjæring til namsmannen om at utlegget skal oppheves. I begjæringen må du dokumentere at du har innfridd kravet, eller at det er bortfalt.

Sende klage

Klagen må underskrives og original må sendes per post eller leveres til namsmannen, som har behandlet saken din. Klage per e-post behandles ikke og vil ikke avbryte en eventuell klagefrist.

Klageinstans for namsmannen er tingretten, men klagen skal alltid rettes til namsmannen. Namsmannen vurderer om beslutningen skal endres før klagen eventuelt sendes til tingretten. Blir saken sendt videre til tingretten må du betale ett rettsgebyr.