Tvangsdekning i pengekrav

Når den du skylder penger, kreditor, har fått pant i et krav du har mot en annen, for eksempel penger du har på konto i banken, kan kreditor kreve å få utbetalt pengene til seg.

Dette innebærer at namsmannen pålegger banken, den forpliktede, å utbetale pengene som er sperret til kreditor istedenfor til deg.

For at den du skylder penger skal kunne begjære tvangsdekning i pengekrav må det foreligge et tvangsgrunnlag.

I brevet du har fått fra namsmannen ligger det vedlagt en begjæring. Der står det hva som er tvangsgrunnlaget i saken din.

Tvangsgrunnlagene kan være:

 • utleggspant
 • avtalepant
 • lovbestemt pant
 • en dom/kjennelse

Tvangsdekning i pengekrav gjennomføres ved at namsmannen pålegger den som skylder deg penger å utbetale til den du skylder penger.

Et praktisk eksempel

Når du har penger på konto i en bank, så skylder banken deg de pengene. Ved tvangsdekning i disse pengene pålegger namsmannen banken å utbetale pengene på din konto til den du skylder penger, istedet for at de utbetales til deg.

Dersom du har flere kreditorer som har pant i det samme kravet pålegger namsmannen den forpliktede å utbetale til namsmannen. Deretter fordeler namsmannen pengene på panthaverne i henhold til den prioriteten de har.

Når du har fått varsel om tvangsdekning, kan du:

 1. Betale det du skylder, kravet, med andre midler til kreditor. Kreditor er lovpålagt å slette pantet så fort de har mottatt betaling.
 2. Gi kreditor fullmakt til å få midlene utbetalt ved å fylle ut skjema for fristillelse av sperrede midler. Skjema får du sammen med i brevet du mottar fra namsmannen. Da gir du kreditor fullmakt til å få midlene utbetalt fra den forpliktede (banken), og det sparer deg
  for omkostninger ved gjennomføring av tvangsdekningssaken.
 3. Klage og komme med innvendinger i saken. Du må snarest kontakte namsmannen slik at vi kan ta stilling til innvendingene dine før saken behandles.

Dersom du ikke foretar deg noe gjennomfører namsmannen tvangsdekningen. Du vil få en kopi av protokollen som viser hva som har blitt anvist kreditor til utbetaling.

I utgangspunktet kan du klage på alle avgjørelser som fattes av namsmannen i saken, men det er enkelte klagefrister.

Dersom du er uenig i at det var adgang til å ta pant i pengekravet, for eksempel fordi pengene ikke tilhører deg, eller fordi det i følge dekningsloven ikke er adgang til å ta pant i pengekravet, må du klage innen en måned etter at du ble underrettet om pantet.

Dersom du er uenig i kravet som sådan eller at det er adgang for namsmannen til å fremme begjæringen, kan du klage helt frem til pengene er utbetalt til kreditor.

Når namsmannen har behandlet klagen din, vil du få et skriftlig svar. Dersom saken skal gjennomføres, vil du få et nytt varsel

Tvangsdekning i verdipapirer og finansielle instrumenter

Når din kreditor har fått pant i aksjer, fondsandeler eller andre verdipapirer som tilhører deg, kan kreditor fremme begjæring om tvangssalg eller tvangsinnløsning av disse for å dekke sitt pengekrav mot deg.

Dette innebærer at namsmannen gjennomfører tvangssalg eller tvangssalginnløsning av verdipapirene på den måten som antas å gi størst utbytte.

For at kreditor skal kunne begjære tvangsdekning i verdipapirer eller finansielle instrumenter må det foreligge et tvangsgrunnlag.

I brevet du har mottatt fra namsmannen ligger begjæringen og tvangsgrunnlaget i saken din vedlagt.

Tvangsgrunnlagene kan være:

 • utleggspant
 • avtalepant
 • lovbestemt pant
 • en dom/kjennelse

Hovedregelen er at tvangssalget gjennomføres ved at namsmannen oppnevner en medhjelper for salget.

Det er vanlig at namsmannen oppnevner banken eller verdipapirforetaket som er kontofører for VPS-kontoen/fondet som medhjelper.

Medhjelperen gjennomfører salget etter de regler som gjelder for frivillig omsetting og overfører deretter salgssummen, med fratrekk av sin godtgjørelse, til namsmannen. Namsmannen fordeler salgssummen til panthaverne etter den prioriteten de har. Dersom det er penger igjen etter dette overføres de til skyldner.

I noen tilfeller kan det være vanskelig å finne en medhjelper som ønsker å bistå namsmannen. Dette vil som regel være tilfellet når aksjene på VPS-kontoen er vanskelige å omsette eller når det er aksjer som ikke er registrert i VPS-registeret som skal selges.

Namsmannen skal i disse tilfellene anmode partene om å gi innspill til hvordan tvangsdekningen skal gjennomføres. Etter dette beslutter namsmannen fremgangsmåten for tvangsdekningen, ut i fra hva som antas å gi størst utbytte. Normalt vil namsmannen beslutte at tvangsdekningen skal gjennomføres av namsmannen selv.

Namsmannen vil da innhente opplysninger om aksjene som skal selges, identifisere potensielle kjøpere og innhente tilbud.

Når du har fått varsel om tvangsdekning, kan du:

 1. Betale det du skylder, kravet, med andre midler til kreditor. Kreditor er lovpålagt å slette pantet så fort de har mottatt betaling.
 2. Kontakte kreditor for å avtale frivillig realisasjon av pantet. Namsmannen må i så fall få underretning fra kreditor om avtalen som er inngått.
 3. Klage og komme med innvendinger i saken. Du må snarest kontakte namsmannen slik at vi kan ta stilling til innvendingene dine før saken behandles.

Dersom du ikke foretar deg noe gjennomfører namsmannen tvangssalget. Du vil få en kopi av protokollen for salget som viser hva som ble solgt og til hvilken pris, samt hva salgssummen har gått til å dekke.

I utgangspunktet kan du klage på alle avgjørelser som fattes av namsmannen i saken, men det er enkelte klagefrister.

Dersom du er uenig i at det var adgang til å ta pant i verdipapirene, for eksempel fordi de ikke tilhører deg, eller fordi det i følge dekningsloven ikke er adgang til å ta pant i verdipapirene, må du klage innen en måned etter at du ble underrettet om pantet.

Dersom du er uenig i kravet som sådan eller at det er adgang for namsmannen til å fremme begjæringen, kan du klage helt frem til verdipapirene er solgt.

Når namsmannen har behandlet klagen din, vil du få et skriftlig svar. Dersom saken skal gjennomføres, vil du få et nytt varsel.