Brevet betyr at den du skylder penger har pant i en av dine eiendeler. For å realisere pantet vil han:

 • enten selgeeiendelen, eller
 • få den tilbakelevert for å få dekning for sitt krav

Tvangssalg og innhenting av eiendel

Når kreditor har fått pant i en av dine eiendeler, for eksempel bilen din, kan kreditor sende begjæring til namsmannen og kreve denne tvangssolgt.

For deg innebærer dette at namsmannen henter eiendelen og selger den på en måte som antas å gi størst utbytte.

Namsmannen vil kun selge eiendelen dersom salgssummen ved tvangssalget overstiger kostnadene ved gjennomføring.

For at kreditor skal kunne begjære en eiendel tvangssolgt med bistand fra namsmannen, må det foreligge et tvangsgrunnlag.

I brevet fra namsmannen ligger det ved en begjæringen om tvangssalget hvor det står hva som er tvangsgrunnlag i saken.

Typiske eksempler på tvangsgrunnlag er:

 • utleggspant
 • legalpant
 • avtalepant
 • dom

Slik gjennomføres det 

 1. Namsmannen innhenter eiendelen, for eksempel ved å oppsøke deg på bopel eller arbeidssted
 2. Namsmannen selger deretter eiendelen på en måte som antas å gi størst utbytte. Namsmannen vil kun selge eiendelen dersom salgssummen overstiger kostnadene ved gjennomføringen. Dersom eiendelen har for lav verdi vil namsmannen heve saken, og du får eiendelen tilbake.
 3. Når salget er gjennomført blir rettsgebyret og omkostninger fratrukket salgssummen. Gjenstående beløp blir overført til kreditor. Dersom eiendelen selges for en høyere sum enn det du skylder inkludert omkostninger, vil resterende utbetales til deg.

Dato for gjennomføring

Namsmannen angir dato for gjennomføring i varselet om tvangssalg av eiendelen. Dette er datoen namsmannen tidligst vil forsøke å innhente eiendelen, for eksempel ved å oppsøke deg.

Betale kravet og unngå tvangssalg

For at du skal unngå at eiendelen tvangsselges må du:

 • Ta kontakt med den som har begjært tvangssalg for å få opplyst eksakt krav og beløp.
 • Betale kravet med renter og omkostninger, og påløpt rettsgebyr, innen tvangssalget gjennomføres.

Hvis du mener å ha betalt kravet før saken kom til namsmannen kan du sende dokumentasjon på dette til namsmannen. Det samme gjelder dersom du mener kravet er bortfalt på annen måte, for eksempel på grunn av foreldelse.

Levere eiendelen og unngå innhenting

Dersom du ikke har innvendinger mot tvangssalget av eiendelen kan den leveres frivillig. Ta kontakt med namsmannen for å avtale sted for levering. Blir eiendelen levert frivillig vil det ikke være nødvendig for namsmannen å innhente eiendelen.

Har du opplysninger om hvor eiendelen befinner seg, hvilken forfatning den er i eller ytterligere informasjon, ta kontakt med namsmannen. Kontaktinformasjon finner du i brevet du har mottatt.

Selge eiendelen selv og betale kravet

Ønsker du å selge eiendelen selv må dette avtales og godkjennes av kreditor. Selges eiendelen og uten at kreditor frasier seg pantet, kan kreditor fortsatt begjære tvangssalg.

Utsettelse

Når en sak først er opprettet hos namsmannen kan du som hovedregel ikke be om utsettelse. For at namsmannen skal utsette saken må kreditor be om det.

For å klage på begjæring om tvangssalg må du klage før salgssummen er utbetalt til kreditor.

Dersom klagen gjelder tvangssalg av motorvogn, kan du bruke dette klageskjemaet: Skjema for klage på tvangsforretning (PDF) (238 kB)

Tilbakelevering til salgspanthaver

Når kreditor har salgspant i en eiendel, kan vedkommende kreve denne tilbakelevert. For deg innebærer dette at namsmannen innhenter eiendelen og leverer den tilbake til den som har salgspantet.

Kravet som salgspantet tjener som sikkerhet for, blir nedskrevet i henhold til verdivurdering som namsmannen foretar før tilbakeleveringen. Blir ikke hele låneforpliktelsen dekket inn vil restkravet bestå.

For at kreditor skal kunne begjære bilen tilbakelevert med bistand fra namsmannen, må det foreligge et tvangsgrunnlag.

I brevet fra namsmannen er begjæringen om tilbakelevering til salgspanthaver og tvangsgrunnlaget vedlagt.

Typiske eksempler på tvangsgrunnlag er dom eller avtale om salgspant, ofte kombinert med gjeldsbrev eller som et tillegg til et lånedokument.

Tvangssalget gjennomføres ved at namsmannen innhenter eiendelen, for eksempel ved å oppsøke deg på bopel eller arbeidssted.

Namsmannen vil deretter selge eiendelen på en måte som antas å gi størst utbytte.

Namsmannen vil kun selge eiendelen dersom salgssummen overstiger kostnadene ved gjennomføringen. Dersom eiendelen har for lav verdi vil namsmannen heve saken, og du får eiendelen tilbake.

Når salget er gjennomført blir rettsgebyret og omkostninger fratrukket salgssummen. Gjenstående beløp blir overført til kreditor.

Dersom eiendelen selges for en høyere sum enn det du skylder inkludert omkostninger, vil resterende utbetales til deg.

Dato for gjennomføring

Namsmannen vil først sende deg et varsel om avhenting. Her vil det angis en dato for når namsmannen vil forsøke å innhente eiendelen,
for eksempel ved å oppsøke deg. Du kan unngå dette ved å levere eiendelen frivillig.

Når eiendelen er innhentet, vil du, etter namsmannen har gjennomført en verdivurdering, motta et varsel om tilbakelevering. Her angis datoen for når eiendelen vil bli levert tilbake til kreditoren med salgspantet.

Du kan unngå tilbakelevering ved å betale kravet til kreditor. Betaling kan skje enten direkte til kreditor eller gjennom namsmannen.

 

 

Betale kravet og unngå tilbakelevering

For at du skal unngå at eiendelen må leveres må du:

 • Ta kontakt med den som har begjært tilbakelevering for å få opplyst eksakt krav og beløp.
 • Betale kravet med renter og omkostninger, og påløpt rettsgebyr, innen tilbakeleveringen gjennomføres.

Levere eiendelen og unngå innhenting

Dersom du ikke har innvendinger mot tilbakelevering av eiendelen kan den leveres frivillig. Ta kontakt med namsmannen for å avtale sted for levering. Blir eiendelen levert frivillig vil det ikke være nødvendig for namsmannen å innhente eiendelen.

Har du opplysninger om hvor eiendelen befinner seg, hvilken forfatning den er i eller ytterligere informasjon, ta kontakt med namsmannen. Kontaktinformasjon finner du i brevet du har mottatt.

Selge eiendelen selv og betale kravet

Ønsker du å selge eiendelen selv må dette avtales og godkjennes av kreditor. Selges eiendelen og uten at kreditor frasier seg pantet, kan kreditor fortsatt begjære tilbakelevering.

Utsettelse

Når en sak først er opprettet hos namsmannen kan du som hovedregel ikke be om utsettelse. For at namsmannen skal utsette saken må kreditor be om det.

Hvis du er uenig i kravet eller andre sider ved saken, kan du kontakt namsmannen. Så lenge saken ikke er avsluttet kan dette gjøres enten skriftlig, for eksempel per e-post, eller muntlig.

Typiske innvendinger kan være at eiendelen allerede er solgt, at du trenger eiendelen på grunn av uførhet eller arbeid. Innvendingene dine vil bli vurdert av namsmannen under saksbehandlingen.

For å klage på en gjennomført tilbakelevering til salgspanthaver må du klage innen en måned etter at du fikk brev om gjennomført tilbakelevering. Klage over namsmannens verdifastsetting er imidlertid begrenset. Verdifastsettelsen kan kun påklages dersom det anføres at den fastsatte verdi avviker med mer enn kr 20 000.

Klagen kan fremsettes skriftlig eller muntlig for namsmannen. Dersom den fremsettes muntlig, skal den nedtegnes av namsmannen og undertegnes av deg.

Dersom klagen gjelder tilbakelevering av motorvogn, kan du bruke dette klageskjemaet: Skjema for klage på tvangsforretning (PDF) (238 kB)

I første omgang er det namsmannen som behandler klagen, og dersom du er uenig med namsmannsmannen resultat av klagebehandlingen kan du be om at saken overføres domstolen for behandling. Du må betale et klagegebyr for at domstolen skal behandle klagen din.