Et pengekrav kan for eksempel være pant i innestående på en bankkonto, eller et verdipapir som sikkerhet for et krav du har mot en annen.

Slik gjør du det

Slik gjennomføres tvangsfullbyrdelsen

Slik foregår tvangssalget:

  1. Namsmannen oppnevner en medhjelper for salget. Det er vanlig at namsmannen oppnevner banken eller verdipapirforetaket som er kontofører for VPS-kontoen/fondet som medhjelper.
  2. Medhjelperen gjennomfører salget etter de regler som gjelder for frivillig omsetting og overfører deretter salgssummen, med fratrekk av sin godtgjørelse, til namsmannen. Namsmannen fordeler salgssummen til panthaverne etter den prioriteten de har. Dersom det er penger igjen etter dette overføres de til skyldner.
    I noen tilfeller kan det være vanskelig å finne en medhjelper som ønsker å bistå namsmannen. Dette vil som regel være tilfellet når aksjene på VPS-kontoen er vanskelige å omsette eller når det er aksjer som ikke er registrert i VPS-registeret som skal selges. Namsmannen skal i disse tilfellene anmode partene om å gi innspill til hvordan tvangsdekningen skal gjennomføres.
  3. Namsmannen beslutter fremgangsmåten for tvangsdekningen, ut i fra hva som antas å gi størst utbytte. Et alternativ er at namsmannen beslutter at tvangsdekningen skal gjennomføres av namsmannen
    selv. Namsmannen vil da innhente opplysninger om aksjene som skal selges, identifisere potensielle kjøpere og innhente tilbud.

Tvangsdekning i pengekrav, herunder innestående på konti, gjennomføres ved at pengekravet blir anvist deg til utbetaling. Dette betyr at den som skyldner har et krav mot, for eksempel banken, blir pålagt å utbetale til deg i stedet for til skyldneren. Du vil da få tilsendt en protokoll som du selv må sende til den forpliktede og anmode om å få pengene overført til deg.

Dersom det er flere som har pant i pengekravet vil namsmannen pålegge den forpliktede å utbetale pengene til namsmannen. Namsmannen fordeler da pengene til panthaverne etter den prioriteten de har.

Kostnader ved tvangssalg eller tilbakelevering

Når du begjærer tvangssalg eller tilbakelevering, må du som saksøker 2,1 ganger rettsgebyrets størrelse. Dersom forretningen blir avholdt påløper det ytterligere ett rettsgebyr.

Du som fordringshaver/saksøker er ansvarlig for å betale rettsgebyret, men du kan kreve kostnadene erstattet.

Se også informasjon fra Norges Domstoler om rettsgebyr.

Du kan kreve erstatning for sakskostnader så langt kostnadene har vært nødvendige.

Påløpte rettsgebyr som nevnt over er kostnader som kan kreves erstattet.

Videre kan du kreve erstattet kostnadene ved å utferdige begjæringen. Du kan likevel ikke kreve mer for utferdigelse av begjæringen enn et beløp lik rettsgebyret, med mindre du kan dokumentere at du har hatt nevneverdig mer arbeid med saken enn det som er vanlig.