Tvangssalg - last ned maler

Slik begjærer du tilbakelevering eller tvangssalg

Slik kan du klage

For å klage på begjæring om gjennomført tilbakelevering må du klage innen en måned etter at du fikk brev om gjennomført tilbakelevering. Klage over namsmannens verdifastsetting er imidlertid begrenset. Verdifastsettelsen kan kun påklages dersom det anføres at den fastsatte verdi avviker med mer enn kr 20.000,-.

Klagen kan fremsettes skriftlig eller muntlig for namsmannen. Dersom den fremsettes muntlig, skal den nedtegnes av namsmannen og undertegnes av deg.

I første omgang er det namsmannen som behandler klagen, og dersom du er uenig med namsmannsmannen resultat av klagebehandlingen kan du be om at saken overføres domstolen for behandling.

Du må betale et klagegebyr for at domstolen skal behandle klagen din.

Regelverk (lovdata.no)

For å klage på begjæring om tvangssalg må du klage innen kjøpesummen er utbetalt til deg.

Klagen kan fremsettes skriftlig eller muntlig for namsmannen. Dersom den fremsettes muntlig, skal den nedtegnes av namsmannen og undertegnes av deg.

I første omgang er det namsmannen som behandler klagen, og dersom du er uenig i resultatet av klagebehandlingen kan du be om at saken overføres domstolen for behandling. Du må betale et klagegebyr/rettsgebyr for at domstolen skal behandle klagen din.

Når eiendelen er tvangssolgt og kjøpesummen er utbetalt er det ikke mulig å klage til namsmannen. Et salg kan ikke omgjøres etter at bindende salgsavtale er inngått.

Regelverk (lovdata.no)

Slik gjennomføres det

Namsmannen tar eiendelen ut av skyldnerens besittelse og gjennomfører tvangssalget dersom verdien ved salg overstiger kostnadene ved gjennomføringen.

Namsmannen vurderer om eiendelen selges av namsmannen selv, eller gjennom medhjelper. Dette avhenger av hva som antas å kunne gi best dekning.

Salgssummen som oppnås går til å dekke kravet ditt mot skyldneren. Før godskriving av gjelden, blir det trukket i fra rettsgebyr samt andre nødvendige kostnader for gjennomføringen av tvangssalget. Dersom salgssummen som oppnås er større enn ditt krav, skal det overskytende utbetales til eventuelle andre panthavere. Utbetaling til skyldneren av et eventuelt restbeløp skjer først når alle panthavere har fått dekket sine krav.

Legalpantekrav, som parkeringsbøter eller krav som følge av tilbakeholdsrett, dekkes først. Dersom salgssummen som oppnås ikke dekker kravet, har du restkravet i behold og kan gjøre dette gjeldende overfor skyldneren.

Dersom namsmannen ikke får solgt eiendelen vil saken bli hevet og eiendelen vil stilles til skyldnerens rådighet.

Regelverk

Reglene for gjennomføring av tvangssalget (lovdata.no)

Namsmannen tar gjenstanden fra skyldneren og overleverer den til salgspanthaver.

Namsmannen skal verdsette gjenstanden før overlevering. Verdien som settes blir godskrevet gjeld skyldneren måtte ha ovenfor salgspanthaver.

Før godskriving av gjelden, blir det trukket ifra rettsgebyr samt andre nødvendige kostnader for gjennomføring av tilbakeleveringen. Dersom verdien blir større enn kravet, skal det overskytende utbetales til eventuelle andre panthavere.

Utbetaling til eier skjer først når alle rettighetshavere har fått dekket sine pantekrav.

Legalpantekrav, som parkeringsbøter eller krav som følge av tilbakeholdsrett, dekkes først. Dersom verdien ikke dekker kravet, har du restkravet i behold og kan gjøre dette gjeldende overfor skyldneren.

Saken avsluttes ved at namsmannen leverer gjenstanden tilbake til salgspanthaver og regner ut restkrav eller tilgodebeløp etter verdsettelsen. En sak om tilbakelevering kan bortfalle eller heves dersom skyldneren betaler kravet eller du trekker begjæringen.

Tvangsfullbyrdelsesloven § 5-17 regulerer nærmere vilkårene for når en sak skal heves.

Regelverk

Gjennomføring av tilbakeleveringen (lovdata.no)