For saksøkte betyr tvangsdekning at et formuesgode tas ut av hans besittelse og selges. Bestemmelser om tvangssalg finnes i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 8.'

Tvangsgrunnlag må foreligge

For å begjære tvangsdekning av pantet må det foreligge gyldig tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlag kan være et særlig tvangsgrunnlag stiftet ved frivillig pantsettelse, utleggspant eller legalpant (offentlige avgifter, parkeringsbøter, TV-lisens etc.). Tvangsgrunnlag kan også være dom eller kjennelse, et såkalt alminnelig tvangsgrunnlag. Det er viktig at tvangsgrunnlaget gir en presis angivelse av hvilket formuesgode som er pantsatt.

Begjæringens innhold

Skjema for begjæring om tvangssalg av løsøre kan lastes ned nederst på siden. Begjæringen skal fremsettes for namsmannen i det distriktet hvor løsøret befinner seg.

  • Angivelse av type begjæring og hva som kreves tvangssolgt.
  • Navn og adresse til parter og eventuelt prosessfullmektig.
  • Dersom løsøret besittes av noen andre enn eier, må denne personen også inntas som saksøkt i begjæringen.
  • Bestemt betegnelse av kravet. For pengekrav skal det spesifiseres hovedkrav, renter og omkostninger.
  • Tvangsgrunnlag.
  • Kopi av varsel dersom det er krav om dette,se tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 og § 4-19. Se eksempel nederst på siden.
  • Opplysninger om kjente rettigheter i løsøret, samt effektiv gjeld eller restgjeld og renter for rettighetshavere med bedre prioritet enn saksøker.
    Saksøker må selv kontakte foranstående panthavere for å få rede på hva deres pant utgjør på begjæringstidspunktet.
  • Utskrift fra Løsøreregisteret. Utskriften kan ikke være eldre enn tre måneder, se tvangsfullbyrdelsesloven § 8-6 andre ledd.

For at namsmannen lettere skal kunne identifisere partene bør fødsels- og personnummer, organisasjonsnummer til parter og eventuelt prosessfullmektig opplyses.

Gjennomføringen av tvangsdekningen

Gjennomføring av tvangssalget skjer ved at namsmannen innhenter formuesgodet og selger det på den måten som antas å gi størst utbytte. Vanligvis oppnevner namsmannen en medhjelper (f. eks. en bilforhandler) til å gjennomføre salget.

Tvangssalg kan kun gjennomføres dersom beløpet som kommer inn ved tvangssalget overstiger kostnadene ved gjennomføring. Saksøker bør derfor foreta en vurdering av løsørets verdi før begjæring om tvangssalg sendes til namsmannen. Er løsørets verdi for lav, så skal namsmannen heve saken, se tvangsfullbyrdelsesloven § 5-10 andre ledd.

Det er et krav om at prisen som oppnås ved tvangssalget må dekke alle heftelser i løsøret med bedre prioritet enn saksøkerens krav. Dersom det er usikkert om prisen vil dekke foranstående heftelser, må saksøker innhente samtykke fra panthavere med bedre prioritet om at tvangssalg likevel kan gjennomføres. Eventuelt kan saksøker stille sikkerhet for krav med foranstående prioritet, se tvangsfullbyrdelsesloven § 8-16.

Når salget er gjennomført, blir rettsgebyr og og omkostninger fratrukket salgssummen, før oppgjør til panthavere utbetales i prioritert rekkefølge. Eventuelle legalpantekrav skal dekkes først.

Tvangssalget kan heves eller avsluttes helt frem til salget er gjennomført. Grunnlag for heving kan for eksempel være at kravet betales eller at saksøker trekker saken tilbake. Tvangsfullbyrdelsesloven § 5-17 regulerer nærmere vilkårene for når en sak skal heves.

Klageregler

Hovedregelen for klage over tvangsforretning finner man i tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16.

Regelen går i korte trekk ut på at den som rammes av namsmannens beslutninger og handlemåte kan klage til tingretten, så lenge fullbyrdelsen ikke er avsluttet.

En klage kan fremsettes skriftlig eller muntlig for namsmannen. Dersom den fremsettes muntlig, skal den nedtegnes av namsmannen og undertegnes av klageren. I første omgang behandler namsmannen klagen, og dersom han finner å ta den til følge, skal han omgjøre sin tidligere beslutning.

Dersom namsmannen opprettholder sin tidligere beslutning, skal klagen straks oversendes tingretten. Det må betales et klagegebyr for at retten skal behandle klagen, se rettsgebyrloven § 15.

Tvangssalg av løsøre:

Klagefristen løper frem til kjøpesummen er utbetalt til de berettigede.

Aktuelle skjema