Begjæring

Begjæring kan fremsettes når det foreligger tvangskraftig tvangsgrunnlag i form av pant, vanligvis utleggspant eller avtalepant. Dersom tvangsgrunnlaget er et utleggspant som er under ett år gammelt, kan man begjære dekning uten forutgående varsel etter § 4-18, men ikke før to uker etter at saksøkte ble underrettet om beslutningen, se tvangsfullbyrdelsesloven § 10-2 andre ledd. Dersom man har avtalepant og dette har rettsvern etter panteloven kapittel 4, kan tvangsfullbyrdelse av kravet ikke begjæres før kravet er forfalt og mislighold har inntrådt.

Skjema for begjæring om tvangsdekning kan lastes ned nederst på siden.

Begjæringens innehold:

  • Angivelse av type begjæring og hva som kreves tvangssolgt.
  • Navn og adresse til parter og eventuelt prosessfullmektig.
  • Bestemt betegnelse av kravet. For pengekrav skal det spesifiseres hovedkrav, renter og omkostninger.
  • Tvangsgrunnlag.
  • Kopi av varsel dersom det er krav om dette, se tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 og § 4-19. Se eksempel nederst på siden.
  • Opplysninger om kjente rettigheter i verdipapirene, samt effektiv gjeld eller restgjeld og renter for rettighetshavere med bedre prioritet enn saksøker. Saksøker må selv kontakte foranstående panthavere for å få rede på va deres pant utgjør på begjæringstidspunktet.
  • Utskrift fra Løsøreregisteret eller særskilt register for verdipapirer, typisk Verdipapirregisteret. Utskriften kan ikke være eldre enn tre måneder, se tvangsfullbyrdelseloven § 10-3 jf § 8-6 andre ledd.

For at namsmannen lettere skal kunne identifisere partene bør fødsels- og personnummer/organisasjonsnummert til parter og eventuelt prosessfullmektig opplyses.

Gjennomføring av tvangsdekningen

Pant i verdipapirer, typisk børsnoterte aksjer, realiseres ved at namsmannen etter begjæring om tvangsdekning oppnevner en medhjelper til å selge verdipapirene slik at de kan omsettes i penger. Medhjelper er vanligvis en megler eller fondsmegler. Medhjelper får i oppdrag å selge verdipapirene på en måte som oppnår høyest mulig pris. Når salget er gjennomført, utbetales oppgjøret til panthavere i prioritert rekkefølge. Forretningen avsluttes ved at salget gjennomføres og salgsoppgjør utbetales til panthavere i prioritert rekkefølge.

Pant i pengekrav realiseres ved at namsmannen etter begjæring fra saksøker anviser beløpet til utbetaling. Vanligvis befinner pengene seg på konto hos en bank. Namsmannen vil ved gjennomføring av tvangsdekningen utstede en protokoll hvor saksøker gis tillatelse til å få utbetalt det anviste beløp. Saksøker må fremvise protokollen for banken for å få utbetalt pengene.

Tvangssalg av pengekrav eller verdipapirer kan heves dersom kravet betales eller saken trekkes tilbake. Tvangsfullbyrdelsesloven § 5-17 regulerer nærmere vilkårene for når en sak skal heves.

Aktuelle skjema