Tvangsdekning i fast eiendom betyr tvangssalg av fast eiendom til dekning av et pantsatt krav. For saksøkte innebærer tvangssalget at vedkommende må flytte fra boligen og at den selges til den pris markedet er villig til å betale.

Tvangssalg

For å begjære tvangssalg av fast eiendom, må det foreligge tvangsgrunnlag i form av dom, kjennelse, registrert avtalepant, Kapittel 12 bygger i stor grad på kapittel 11 og behandles derfor sammen med kapittel 11.

Levere begjæring

Begjæringen fremmes for tingretten i det området hvor eiendommen ligger. Begjæringen rettes mot den som er helt eller delvis eier av eiendommen.

Begjæringens innhold

  • Angivelse av type begjæring og hva som kreves tvangssolgt.
  • Betegnelse av eiendommen.
  • Navn og adresse til parter og eventuelt prosessfullmektig.Bestemt betegnelse av kravet. For pengekrav skal det spesifiseres hovedkrav, renter og omkostninger.
  • Tvangsgrunnlag.
  • Kopi av varsel dersom det er krav om dette, se tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 og § 4-19.
  • Opplysninger om kjente rettigheter i eiendommen, samt effektiv gjeld eller restgjeld og renter for rettighetshavere med bedre prioritet enn saksøker.
  • Opplysninger om art, størrelse og vedlikehold.Utskrift fra eiendomsregisteret eller grunnbok.

For at tingretten lettere skal kunne identifisere partene bør fødsels- og personnummer/organisasjonsnummer til parter og eventuelt prosessfullmektig opplyses.

Gjennomføring av tvangssalget

Før gjennomføring av tvangssalg skal retten forelegge begjæringen for eier av eiendommen, og de myndige personer som bor sammen med eier. I foreleggelsen skal det gis en frist på 1 måned.

Hvis gjennomføring av tvangssalg besluttes, oppnevnes vanligvis en medhjelper til å foreta salg og oppgjør. Dette vil som regel være en megler. Boligen skal selges på den måten som antas å gi høyest mulig pris. Etter salget fordeles salgssummen til rettighetshavere i prioritert rekkefølge.

Dersom pengekravet ikke dekkes, har saksøker fortsatt et restkrav mot saksøkte. Dersom saksøkte og de som bor i boligen ikke flytter frivillig, må det gjennomføres en fravikelse.

Tvangssalg av fast eiendom kan heves dersom kravet betales eller saken trekkes. Tvangsfullbyrdelsesloven § 5-17 regulerer nærmere vilkårene for når en sak skal heves.