En utleggsforretning kan føre til at det blir tatt pant i eiendelene dine, eller at det du skylder blir trukket fra inntekten din.

Kreditoren må ha et grunnlag for kravet. Vi kaller dette et tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlaget for saken din står i utleggsbegjæringen du har fått. Det å gjennomføre et krav med tvang er å tvangsfullbyrde kravet.

Eksempler på tvangsgrunnlag er gjeldsbrev, dom eller faktura. Tvangsfullbyrdelsesloven skiller mellom alminnelige og særlige tvangsgrunnlag.

Regelverk på lovdata.no

Dommer, rettsforlik og andre avgjørelser er alminnelige tvangsgrunnlag

Gjeldsbrev og fakturarer er særlige tvangsgrunnlag

Dato

I varselet om utleggsforretning står det en dato for gjennomføringen. Datoen viser når forretningen tidligst kan bli gjennomført.

Sted og deltagelse

I de fleste tilfeller blir saken din behandlet på namsmannens kontor. Namsmannen kan også dra til adressen din.

Verken du eller kreditoren har plikt til å møte opp med mindre dere får beskjed om det.

Namsmannen kan sikre kravet ved å ta pant i eiendelene dine. Dette kaller vi utleggspant. Namsmannen kan også ta utleggspant i eiendeler som er registrert på andre. Dette skjer dersom det er sannsynlig at du er eier.

Når det blir tatt utleggspant i en eiendel, er du fortsatt eier av den. Dine muligheter til å bruke og selge eiendelen er derimot begrenset.

Utleggspantet gir også innehaveren av pantet rett til å kreve at eiendelen blir tvangssolgt.

Hvis det er tatt utleggspant i penger på kontoen din, kan innehaveren kreve at pengene blir overført til seg.

Namsmannen kan også sikre kravet ved å trekke i inntekten din. Dette kaller vi utleggstrekk. Dette gjelder kun hvis inntekten din er større enn det du trenger til å forsørge deg selv og husstanden din.

Eksempler på inntekt:

  • arbeidsinntekt
  • ytelser fra Nav
  • pensjon
  • erstatning

Du kan ikke bli trukket i inntekten din i mer enn to år av gangen per sak. Hvis du ikke betaler kravet i løpet av denne tiden, kan kreditoren sende ny utleggsbegjæring for resten av pengene du skylder.

Forskrift om livsoppholdssatser gir grunnlag for å vurdere hva du vil få å leve for. Her finner du satser for deg, personer du har plikt til å forsørge etter loven og ektefellen eller samboeren din. Du kan få satt av penger til å dekke særlige behov som ikke blir dekket av satsene.

Det skal også bli satt av penger til boutgifter. Har du opplyst om boutgiftene dine, vil namsmannen ta hensyn til dem. Dette gjelder hvis de blir sett på som rimelige. Namsmannen vil vurdere behovet du og din husstand har. Namsmannen vil også vurdere utgiftene for samme type boliger i området ditt. Opplyser du ikke om boutgiftene dine, vil namsmannen sette av penger etter satser for området ditt.

Du bør opplyse om boutgifter som er høyere enn satsene, og utgifter til særlige behov. Du må også dokumentere disse utgiftene. Les om hvordan du dokumenterer boutgifter og utgifter til særlige behov.

For deg som bor i utlandet

Standardsatsene er basert på kostnadsnivået i Norge. Dersom du er bosatt i utlandet, vil namsmannen regne om de norske satsene basert på kostnadsnivået der du bor. Omregningen gjøres på bakgrunn av tall fra en undersøkelse som utføres av den sveitsiske banken UBS kalt "Prices and Earnings", og valutakursen når namsmannen behandler saken.

Regelverk på lovdata.no

Forskrift om livsoppholdssatser

Hvis namsmannen ikke finner eiendeler det kan tas utleggspant i, eller inntekt det kan besluttes trekk i, avsluttes utleggsforretningen med intet til utlegg, det vil si uten at du gjør opp for deg. Fristen for når kravet blir foreldet, blir i tillegg avbrutt. Kravet blir gitt en ny foreldelsesfrist på 10 år. Kreditoren kan sende inn en ny utleggsbegjæring senere.

Regelverk på lovdata.no

Tinglysingsloven § 30
Tinglysingsloven § 34 a
Panteloven § 5-13

Det blir registrert en betalingsanmerkning på ditt navn i blant annet Løsøreregisteret. Dette skjer uansett om saken ender med utleggspant, trekk i inntekt eller at du ikke gjør opp for deg.

Anmerkningen blir slettet når kravet er gjort opp, eller etter en gitt tid.