Svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med koronaviruset

Noen forliksråd kaller inn og gjennomfører møter. Vi forholder oss til gjeldende smittevernregler. Du finner informasjon om hvor du skal møte opp i brevet du har fått fra forliksrådet. Der står det også hvordan du skal forholde deg ved sykdom, karantene og isolasjon. 

Ta kontakt med forliksrådet hvis du har noen spørsmål. Du finner også kontaktinformasjon i brevet du har fått fra forliksrådet.

Nei, nå har alle stengt for oppmøte. Hvis du ønsker å snakke med namsmannen om utleggsforretning og dine utgifter, kan du ta kontakt med namsmannen eller sender dokumentasjon på utgiftene dine til sianpost@sismo.no.

Husk å merke e-posten med namsmannens saksnummer som alltid begynner med "T" og står på alle brev du har fått fra namsmannen i forbindelse med saken din.

Namsmannen sikrer krav når det er et tvangsgrunnlag. Det vil si at de du skylder penger har bedt namsmannen om hjelp til å kreve pengene. Det er lurt å forsøke å løse det før en sak havner hos namsmannen. Det er viktig at du tar kontakt med den du skylder penger. Forklar situasjonen og prøv å komme frem til en avtale om nedbetaling.

Andre tips det kan være lurt å sjekke ut

 • Ta kontakt med banken din for å se på mulighet for avdragsfrihet på boliglån
 • Ta kontakt med inkassobyrået hvis saken din har havnet til inkasso. På nettsidene til inkassobyrået finner du kontaktinformasjon.
 • Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe slik at den enkelte selv blir i stand til å styre økonomien.
 • Hvis du har du langvarige økonomiske utfordringer, kan du kanskje søke om gjeldsordning. Mer informasjon om gjeldsordning.

Hvis namsmannen ikke hører fra deg, vil utleggstrekket fortsette. Dersom økonomien din har endret seg, kan du be om at namsmannen vurderer utleggstrekket ditt på nytt. Du må dokumentere endringene. For at vi skal behandle henvendelsen din så raskt som mulig, ønsker vi at du sender:

 • Kopi av permitteringsvarselet du har fått
 • Dato for neste lønnsutbetaling og når lønningskontoret ditt senest må ha beskjed om endring av trekket ditt
 • Navn, telefonnummer og e-postadresse til lønningsansvarlig

Send forespørsel om endring og nødvendig dokumentasjon til sianpost@sismo.no. Saksnummeret på saken din må være emne på e-posten. Saksnummeret begynner med 'T' og står på alle brev du har fått fra namsmannen i forbindelse med saken din. E-post er ikke en sikker kommunikasjonskanal, og du må ikke sende sensitive personopplysninger i e-posten.

Hvis du mener beslutningen om utleggstrekk er feil, og det ikke har skjedd endringer i økonomien din, må du sende en klage. Her kan du lese om hvordan du klager. Klager må sendes per post.

Ja, du må svare på varslet innen fristen. Utleggsforretningen kan bli avholdt, men namsmannen vil sannsynligvis ikke oppsøke adressen din.

Dersom inntekten din har gått ned eller du har blitt permittert må du gi namsmannen beskjed om det. Her kan du lese om hvordan du svarer på varselet.

Hvis du har gjeldsordning og er blitt permittert, er det viktig at du informerer namsmannen om dette.

Faste betalingsplaner.

Du må informere namsmannen og dokumentere din nye økonomiske situasjon. Send opplysningene til namsmannen som behandlet søknaden din om gjeldsordning. Namsmannen vil beregne nytt budsjett for deg. Dersom dette fortsatt viser overskudd (til tross for permittering), må namsmannen lage nye betalingsplaner og sende disse til kreditorene. Beløpet hver kreditor mottar vil reduseres når du går ned i inntekt.

Dersom den nye økonomiske situasjonen innebærer at du ikke lenger har et overskudd å betale med, er det ikke nødvendig å utarbeide nye betalingsplaner (et underskudd kan ikke fordeles). Da vil et informasjonsskriv til kreditorene være tilstrekkelig. Namsmannen sender dette.

Avtale uten betalingsplan (Flytende dividende)

Du må informere namsmannen og dokumentere din nye økonomiske situasjon. Send opplysningene til namsmannen som behandlet søknaden din om gjeldsordning.

En gjeldsordningsavtale uten betalingsplan (flytende dividende) vil regulere både inntektsoppgang og nedgang, uten at namsmannen trenger å gjøre endringer. Namsmannen vil derfor vurdere om det er behov for å sende informasjon til kreditorene med opplysninger om den økonomiske situasjonen du er i. Verken du eller namsmannen trenger å gjøre noe mer enn dette. Beløpet du skal beholde selv blir det samme, men betalingene til kreditorene kan variere.

 

Kreditoren må ha et grunnlag for kravet. Vi kaller dette et tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlaget for saken din står i utleggsbegjæringen du har fått. Det å gjennomføre et krav med tvang er å tvangsfullbyrde kravet.

Eksempler på tvangsgrunnlag er gjeldsbrev, dom eller faktura. Tvangsfullbyrdelsesloven skiller mellom alminnelige og særlige tvangsgrunnlag.

Regelverk på lovdata.no

Dommer, rettsforlik og andre avgjørelser er alminnelige tvangsgrunnlag

Gjeldsbrev og fakturarer er særlige tvangsgrunnlag

Dato

I varselet om utleggsforretning står det en dato for gjennomføringen. Datoen viser når forretningen tidligst kan bli gjennomført.

Sted og deltagelse

I de fleste tilfeller blir saken din behandlet på namsmannens kontor. Namsmannen kan også dra til adressen din.

Verken du eller kreditoren har plikt til å møte opp med mindre dere får beskjed om det.

Namsmannen kan sikre kravet ved å ta pant i eiendelene dine. Dette kaller vi utleggspant. Namsmannen kan også ta utleggspant i eiendeler som er registrert på andre. Dette skjer dersom det er sannsynlig at du er eier.

Når det blir tatt utleggspant i en eiendel, er du fortsatt eier av den. Dine muligheter til å bruke og selge eiendelen er derimot begrenset.

Utleggspantet gir også innehaveren av pantet rett til å kreve at eiendelen blir tvangssolgt.

Hvis det er tatt utleggspant i penger på kontoen din, kan innehaveren kreve at pengene blir overført til seg.

Namsmannen kan også sikre kravet ved å trekke i inntekten din. Dette kaller vi utleggstrekk. Dette gjelder kun hvis inntekten din er større enn det du trenger til å forsørge deg selv og husstanden din.

Eksempler på inntekt:

 • arbeidsinntekt
 • ytelser fra Nav
 • pensjon
 • erstatning

Du kan ikke bli trukket i inntekten din i mer enn to år av gangen per sak. Hvis du ikke betaler kravet i løpet av denne tiden, kan kreditoren sende ny utleggsbegjæring for resten av pengene du skylder.

Forskrift om livsoppholdssatser gir grunnlag for å vurdere hva du vil få å leve for. Her finner du satser for deg, personer du har plikt til å forsørge etter loven og ektefellen eller samboeren din. Du kan få satt av penger til å dekke særlige behov som ikke blir dekket av satsene.

Det skal også bli satt av penger til boutgifter. Har du opplyst om boutgiftene dine, vil namsmannen ta hensyn til dem. Dette gjelder hvis de blir sett på som rimelige. Namsmannen vil vurdere behovet du og din husstand har. Namsmannen vil også vurdere utgiftene for samme type boliger i området ditt. Opplyser du ikke om boutgiftene dine, vil namsmannen sette av penger etter satser for området ditt.

Du bør opplyse om boutgifter som er høyere enn satsene, og utgifter til særlige behov. Du må også dokumentere disse utgiftene. Les om hvordan du dokumenterer boutgifter og utgifter til særlige behov.

For deg som bor i utlandet

Standardsatsene er basert på kostnadsnivået i Norge. Dersom du er bosatt i utlandet, vil namsmannen regne om de norske satsene basert på kostnadsnivået der du bor. Omregningen gjøres på bakgrunn av tall fra en undersøkelse som utføres av den sveitsiske banken UBS kalt "Prices and Earnings", og valutakursen når namsmannen behandler saken.

Regelverk på lovdata.no

Forskrift om livsoppholdssatser

Hvis namsmannen ikke finner eiendeler det kan tas utleggspant i, eller inntekt det kan besluttes trekk i, avsluttes utleggsforretningen med intet til utlegg, det vil si uten at du gjør opp for deg. Fristen for når kravet blir foreldet, blir i tillegg avbrutt. Kravet blir gitt en ny foreldelsesfrist på 10 år. Kreditoren kan sende inn en ny utleggsbegjæring senere.

Regelverk på lovdata.no

Tinglysingsloven § 30
Tinglysingsloven § 34 a
Panteloven § 5-13

Det blir registrert en betalingsanmerkning på ditt navn i blant annet Løsøreregisteret. Dette skjer uansett om saken ender med utleggspant, trekk i inntekt eller at du ikke gjør opp for deg.

Anmerkningen blir slettet når kravet er gjort opp, eller etter en gitt tid.