Formålet med politiattesten

I oversikten over alle formål finner du:

  • når det er krav til politiattest
  • type politattest
  • lovhjemmelen
  • om det må følge med en bekreftelse

Bekreftelse av formålet

Noen formål krever at den som søker om politattest legger ved en bekreftelse av formålet. Er du ansvarlig for å kreve politiattest må du også fylle ut og sende en bekreftelse av formålet til den som skal søke.

  • pdf Skjema for bekreftelse av formål for politiattest ( Bokmål | Nynorsk )

Taushetsplikt

Politiattester baserer seg på opplysninger fra politiets registre, og er underlagt taushetsplikt.

Politiattester sendes aldri på e-post, og det opplyses ikke om innholdet over telefon.

Ulike typer politiattest

Hvilke straffereaksjoner (for eksempel bot eller fengselsstraff) som skal være med i en politiattest, avhenger av hva den skal brukes til. Hvilken type attest som skal skrives ut går frem av loven eller forskriften som regulerer området.

I en ordinær politiattest blir de fleste straffereaksjoner for alle typer lovbrudd tatt med, men bare for en begrenset tidsperiode.

I en avgrenset politiattest er det bare straffereaksjoner på bestemte typer lovbrudd som skal tas med. Som oftest vil en slik politiattest være avgrenset uttømmende, det vil si at bestemte typer lovbrudd tas med, uavhengig av hvor lang tid det er siden reaksjonen ble ilagt.

I en uttømmende politiattest skal alle ilagte straffereaksjoner for alle typer lovbrudd tas med, bortsett fra forenklede forelegg. I en slik attest blir det opplyst om straffereaksjonene, uavhengig av hvor lang tid det er siden reaksjonen ble ilagt.

I en utvidet politiattest skal også verserende straffesaker tas med. Dette vil si at det skal tas med siktelser, tiltaler samt ilagte forelegg og dommer som ikke er rettskraftige. Anmeldelse skal ikke tas med.

En politiattest er ofte utvidet i kombinasjon med at den er avgrenset og uttømmende, det vil si at bestemte typer lovbrudd tas med, uavhengig av hvor lang tid det er siden reaksjonen ble ilagt, og også om saken ikke er endelig avgjort av politiet eller domstolene.