Slike forbrytelser defineres ofte som noen av de verste handlingene mennesker kan begå mot hverandre. Norge skal derfor ikke være noen frihavn for personer som står bak slike forbrytelser, uansett hvor i verden de har skjedd.

Eksempler på denne typen handlinger er drap, voldtekt, slaveri, ulovlig innesperring, deportasjon, mishandling av krigsfanger eller sivile, og plyndring eller vilkårlig ødeleggelse av eiendom uten militær årsak. Krigsforbrytelser omfatter også bruk av barn i væpnede styrker, angrep mot humanitært hjelpearbeid og bruk av forbudte stridsmetoder og stridsmidler.

Tipsmottaket er bemannet døgnet rundt og tipsene håndteres av Kripos. Legger du inn din e-postadresse i tipset, vil du motta et referansenummer som du bør ta vare på.

Folkemord er ofte betegnet som «the crime of all crimes» og kan begås både i en væpnet konflikt og i fredstid. Straffeloven § 101 om folkemord sier følgende:

«For folkemord straffes den som i hensikt å ødelegge helt eller delvis en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe:

  • dreper ett eller flere medlemmer av gruppen
  • forårsaker betydelig skade på kropp eller helse til ett eller flere medlemmer av gruppen
  • utsetter ett eller flere medlemmer av gruppen for levevilkår som tar sikte på å fysisk ødelegge gruppen, helt eller delvis
  • iverksetter tiltak overfor ett eller flere medlemmer av gruppen som tar sikte på å forhindre fødsler innenfor gruppen, eller
  • med makt overfører ett eller flere barn fra gruppen til en annen gruppe»

Straffen for folkemord er fengsel inntil 30 år.

Forbrytelser mot menneskeheten kan begås både i krig og i fredstid. Det som skiller forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser, er kravet om at forbrytelsene må være begått som ledd i et utbredt eller systematisk angrep mot en sivilbefolkning.

Krigsforbrytelser er alvorlige krenkelser av reglene for krig. Krigsforbrytelser skiller seg fra andre typer forbrytelser ved at de springer ut av den væpnede konflikten. Handlingene kan være utført mot stridende, sårede og sivile, eller mot eiendom i okkuperte områder.

I Norge er ansvaret for etterforskning av slike internasjonale forbrytelser lagt til Kripos. Hovedoppgaven er å identifisere gjerningspersoner med opphold i Norge som har begått alvorlige internasjonale forbrytelser i utlandet.

Dersom det haster, ring politiets nødtelefon 112. Du må kontakte ditt lokale politi dersom du ønsker å anmelde et konkret straffbart forhold.