Virksomheter som skal utstede legitimasjon for vektere trenger godkjenning spesifikt for dette. Det er ikke tilstrekkelig med ordinær tillatelse til å utøve vaktvirksomhet.

Slik søker virksomheten om godkjenning

Søknaden om godkjenning til å utstede vekterlegitimasjon sendes til politidistriktet der virksomheten har hovedkontor.
Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema foreløpig, og virksomheten utformer derfor søknaden selv.

I eller vedlagt søknaden skal det redegjøres
for

  • hvordan kortutstedelsen skal foregå
  • produksjonsutstyret som benyttes
  • sikkerhet rundt kortproduksjonen
  • sikkerhet mot forfalskning (sikkerhet i kortet)
  • rutiner for innmelding av kortutstedelse til politi

Standardisering av ID-kort

For vektere som utdannes etter ny læreplan, som trådte i kraft 01.01.18, gjelder kravene til legitimasjonskort som beskrevet i vaktvirksomhetsforskriften § 30, jf. § 51 bokstav g.

Legitimasjonskort for vektere skal standardiseres og utformes etter en felles mal, uavhengig av hvilket selskap vekteren er ansatt i. Som sikkerhet mot forfalskning skal kortene utstyres med hologram utformet som logoen til vaktselskapet vekteren er ansatt i (dette fremgår ikke av malen).