I første tertial 2017 ble det anmeldt 99 354 lovbrudd. Dette er en nedgang på 6,4 prosent i forhold til samme periode i 2016, og en nedgang på 17,9 prosent i forhold til 2013. Reduksjonen i totalt antall anmeldelser skyldes først og fremst nedgangen i anmeldte vinningslovbrudd.

Kraftig nedgang

Vinningslovbrudd er redusert med 41,5 prosent i forhold til første tertial 2013. Hvis det korrigeres for at alminnelige bedragerier er flyttet fra kategorien vinning, er reduksjonen innen vinningskriminalitet 31,0 prosent sammenliknet med 2013. Politidirektoratet tror det er flere årsaker til nedgangen, blant annet svingninger i markedet for elektroniske artikler og politiets satsing på å redusere vinningslovbrudd og tyveri fra personer på offentlig sted.

- Nedgangen i vinningstyveriene er positiv og politiet vil fortsatt holde trykket oppe for å bekjempe denne type kriminalitet. Vinningstyverier utgjør en stor del av hverdagskriminaliteten som folk utsettes for, og det er viktig at politiet fortsatt hoder fokus på dette, sier avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet.

Færre anmeldelser

Hvert år i den siste femårsperioden har det vært en nedgang i antall anmeldte lovbrudd. Antall anmeldelser i et år sier noe om hvor mange nye saker politiet har fått å jobbe med i løpet av året, mens antall påtaleavgjorte saker sier noe om hva politiet har ferdigstilt. I første tertial 2017 har påtalemyndigheten avgjort 101 486 straffesaker. Det er en nedgang på 8,2 prosent i forhold til samme periode i 2016 og en nedgang på 17,2 prosent sammenlignet med 2013.

Vinningslovbrudd og trafikklovbrudd er de klart største kriminalitetstypene når det gjelder antall anmeldelser, men det er flest trafikklovbrudd og narkotikalovbrudd som blir oppklart.

Kriminalitet på nett

Folk benytter seg stadig av flere tjenester på Internet, noe som gjør at også kriminaliteten flytter seg til nettet.

- Cyberkrim er en stor utfordring for det norske samfunnet. Nordmenn kan oppleve å få tømt bankkontoen sin på nett av en person som sitter på andre siden av jordkloden. Vi vet også at nette brukes til å bestille narkotika og andre ulovlige rusmidler. Få saker er anmeldt, men vi tror mørketallene er store. Her har politiet et forbedringspotensiale i å forebygge og bekjempe denne type kriminalitet, sier Kvigne.

Cyberkriminalitet er ingen egen kategori i STRASAK, men kriminalitet som begås på Internet registreres ut fra lovbruddskategori.

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling - 1.kvartal 2017

 

 

  • Kriminalitetsutvikling
  • Straffesaksbehandling