Gamle Troms politidistrikt og deler av gamle Midtre Hålogaland politidistrikt er fra 1. januar 2016 slått sammen til nytt distrikt: Troms politidistrikt, som samler hele Troms fylke. Politidistriktet har fått i oppdrag å utarbeide forslag til endringer i den lokale organiseringen. Politiet har bl.a. hatt samarbeid med kommunene og de ansatte i en egen styringsgruppe som har diskutert hvilke tjenester politiet forventes å levere og hvilke tjenestesteder det skal være i Troms.

Politireformen var tema på Fylkesmannens januarmøte i 2016, hvor ordførere og rådmenn i Troms-kommunene var tilstede. Dette ble senere fulgt opp med innledende møter med henholdsvis Sør-Troms regionråd 26. februar, Tromsø-områdets regionråd 4. mars, Nord-Troms regionråd 29. mars og Midt-Troms regionråd 11. april. Politiet møter også i alle kommunestyrene for å informere om reformen og få innspill til denne. Fylkestinget hadde også politireformen som tema i møte 17. mars 2016.

Det formelle samarbeidet med kommunene startet med etablering av en styringsgruppe bestående av representanter fra kommunene, politidistriktet og de ansatte. Første møte 6. juni, så møte 16. september, og siste møte 3. oktober 2016.

Krav til polititjenesten fra styringsgruppa med kommunal representasjon:

  • Responstid - når noe skjer må politiet ha god responstid
  • Ta tak i de alvorligste forholdene så snart som mulig etter hendelsen
  • Jobbe systematisk med forebygging
  • Forsvarlig reiseavstand for publikum - herunder timebestilling
  • God lokalkunnskap som grunnlag for etterretning

Politimesteren foreslår åtte tjenestesteder:

Tromsø, Sørkjosen, Skibotn, Storsteinnes, Finnsnes, Setermoen, Hamnvik og Harstad.

Videre foreslås å dele politidistriktet i fire tjenesteenheter/geografiske driftsenheter:
Tromsø, Nord-Troms, Midt-Troms og Harstad. Som hovedsete i de fire driftsenhetene er foreslått Tromsø, Sørkjosen, Finnsnes og Harstad.

På bakgrunn av høringssvarene utarbeider politimesteren sin tilrådning til Politidirektoratet innen 15. desember 2016. Direktoratet har beslutningsmyndighet, og skal beslutte den lokale organiseringen av norsk politi tentativt i midten av januar 2017.

 

  • Nærpolitireform