Opprinnelig Publisert 16.03.17

Da Politidirektoratet besluttet ny tjenestestedsstruktur 13. januar 2017, startet en periode på åtte uker der berørte kommuner har anledning til å klage til Justis- og beredskapsdepartementet. Det kan klages på beslutninger fra Politidirektoratet om endringer i inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer eller politistasjoner.

Klagefrist gikk ut 10. mars, og hittil har Politidirektoratet mottatt åtte klager fra Sør-Øst hvor sju av klagene er innenfor klageforskriftene:

- Fyresdal
-Tokke
- Krødsherad
- Ål
- Rollag
- Sigdal
- Ringerike regionråd

Den åttende klagen var fra Hole kommune, men denne var ikke innenfor vilkårene i forskriften. Kommuner hvor dette er tilfelle får anledning til å endre sin klage med kort frist.

- Vi hadde en grundig orientering og involvering med kommunene i høst. At det vil komme noen klager på beslutningen er ventet. Klagene skal behandles av Politidirektoratet som tar stilling til om det er grunnlag for å omgjøre noen av beslutningene eller om den skal sendes videre til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet, sier politimester Christine Fossen.

Klagene skulle sendes til Politidirektoratet innen 10. mars. Alle klagene skal vurderes av Politidirektoratet, som vil ta stilling til om det er grunnlag for å omgjøre noen av beslutningene, eller om klagen videresendes til Justis- og beredskapsdepartementet for endelig avgjørelse.

Berørte kommuner vil få anledning til å uttale seg om de klager som fremsettes overfor Politidirektoratet. Klager vil bli forelagt for de kommuner som blir berørt, med en kort frist for uttalelse.

Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og den skal angi hvilke endringer i avgjørelsen kommunen ønsker, eller om kommunen ønsker avgjørelsen helt eller delvis opphevet på grunn av forhold ved saksbehandlingen. I tråd med Prop. 61 LS (2014-2015) og Innst. 306 S (2014-2015) vil det være adgang til å klage både på grunnlag av feil i saksbehandlingen og på innholdet i vedtaket. Det vil ved klagebehandlingen kunne legges vekt på øvrige forhold enn ivaretakelse av de prosessuelle minimumskravene, blant annet ivaretakelse av sentrale krav til politiet jfr. Prop 61 LS, kvaliteten i arbeidet som er lagt frem for kommunene i forkant, samt andre forhold som har betydning for helheten i politiets lokale tilgjengelighet.