Publisert 12.01.17

- Vi er fortsatt inne i en trend, slik også andre land i Europa erfarer, der færre personer begår kriminalitet, men samtidig ser vi at de organiserte kriminelle miljøene til tider er svært aktive.

På tross av flere svært krevende saker, er jeg tilfreds med at vi klarer å opprettholde kriminalitetsbekjempelsen på et stabilt nivå, sier politimester Christine Fossen i Sør-Øst politidistrikt.

Prioritering av de mest sårbare

- Som politidistrikt skal vi levere og prioritere de oppgaver våre politikere og overordnede myndigheter pålegger oss. En av de viktigste oppgavene de siste årene har vært å trygge om våre mest sårbare, nemlig barna. Barn som opplever eller er vitne til vold skal tas på det største alvor. Derfor har politiet styrket Barnehusene og lagt ned betydelige ressurser i å etterforske saker som involverer barn, sier Fossen.

- Det er derfor ekstra gledelig å se at vi lykkes i våre prioriteringer. Ved utgangen av desember 2016 ble ni av ti tilrettelagte avhør av barn gjennomført innenfor de svært stramme tidsfristene som gjelder for disse sakene, sier Fossen. De fleste avhør skjer nå innenfor en frist på to uker. Enkelte saker har en frist på én uke, fra politiet er kjent med forholdet, til tilrettelagt avhør på Barnehuset skal være gjennomført. I 2016 gjennomførte Barnehuset i Sandefjord, som nå dekker hele Sør-Øst politidistrikt, totalt 828 tilrettelagte avhør.

Uttransporteringer, forebygging og etterforskning i saker som omhandler seksuelle overgrep, grov vold og annen integritetskrenkende kriminalitet, samt reduksjon i straffesakrestanser, er også av politiets prioriterte oppgaver.

Politidistriktet bistår Politiets utlendingsenhet med å uttransporterte personer som ikke har fått oppholdstillatelse i riket. Dette er et ressurskrevende oppdrag som er lite synlig for publikum, men likevel et prioritert område. I 2016 sørget Sør-Øst politidistrikt for at 362 personer ble uttransportert av landet.

Nytt politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt ble etablert 1. januar 2016, og selv om sammenslåingen av de fire tidligere distriktene ennå ikke er sluttført, er det første gang politimester Fossen rapporterer straffesakstall for hele det nye distriktet. En ny straffelov med virkning fra oktober 2015 gjør at straffesakstallene ikke er direkte sammenlignbare, men total viser tallene en nedgang i antall anmeldelser på 4,7 prosent sammenlignet med 2015.

Flere seksuallovbrudd

Brutt ned på de ulike kriminalitetsområder er det nedgang innenfor vinningskriminalitet på 18,3 prosent og en øking i anmeldte voldssaker på 14 prosent. Det er også en økning i sedelighetssaker på 33,1 prosent.

Politiet mottar flere anmeldelser på seksuell krenkende adferd mot barn, via digitale medier, og etterforskning i disse sakene viser ofte at omfanget av den krenkende adferden er større enn man innledningsvis har trodd. Én anmeldelse på seksuell krenkende adferd kan gjennom etterforskning føre til opprettelse av mange flere saker.

- Det har også vært en økning i antall voldtektsanmeldelser av voksne - med 11,7 prosent - til 119 saker i 2016. Mange av disse sakene er voldtekter som har skjedd i forbindelse med fest og eller rus. Det gjør ikke forbrytelsen mindre alvorlig for den som blir rammet, men det er med å understreke hvor viktig det er å ta vare på seg selv og hverandre i situasjoner der man er ekstra sårbar, sier Fossen. Fossen er bekymret for at det fortsatt er mange som ikke anmelder voldtekt eller andre former for seksuelle overgrep.

Den nye straffeloven medfører at forhold som tidligere ble kategorisert som seksuell handling/seksuell omgang med barn under 14 år, nå registreres som voldtekt. I 2016 ble det registrert 94 saker i Sør-Øst som faller inn under denne kategorien.

Store narkotikasaker

I tillegg til de anmeldelser som kommer fra publikum, og som opprettes av politiet på bakgrunn av hendelser, gjør politiet også en betydelig innsats for å bekjempe narkotikakriminaliteten.

Narkotikastatistikken viser en nedgang i antall anmeldte saker på 8,4 prosent. I 2016 var det en betydelig nedgang i de grove narkotikasakene. Det skyldes hovedsakelig politiets innsats i 2015 mot et stort litauisk narkotikanettverk som bedrev narkotikainnførsel av betydelig omfang. Fem politidistrikt og Kripos var involvert i denne saken. 2016 har gått med til å sluttføre etterforskningen og føre sakene for retten i en rekke enkeltstående hovedforhandlinger. 23 personer har nå fått dom i disse sakene med til sammen 121 års fengsel. De er dømt for befatning med bl.a. 193,5 kg metamfetamin og ca. 6,5 kg hasj.