Gamle Troms politidistrikt og deler av gamle Midtre Hålogaland politidistrikt er slått sammen til nytt distrikt: Troms politidistrikt, som samler hele Troms fylke.

Tjenestetilbud

- I tillegg til kontorene og publikumsservicen der, handler reformen om å levere god forebygging og god beredskap også utenfor kontorene og kontortiden, vi skal ferdigstille mest mulig politiarbeid på stedet når vi rykker ut, vi skal løfte etterforskningsarbeidet vårt og vi skal utvikle gode fagmiljøer. Mer om det i tilrådningsdokumentet, som er offentlig, understreker politimesteren.

Tjenestesteder (kontorer)

Etter omfattende arbeid med den lokale organiseringen, dialog i nasjonal ledergruppe om de overordnede politiske føringene, og konstruktive og gode høringsinnspill fra kommuner, ansatte og andre høringsinstanser, tilrår politimesteren 10 tjenestesteder i Troms: Storslett, Skjervøy, Skibotn, Tromsø, Storsteinnes, Andselv, Finnsnes, Setermoen, Hamnvik og Harstad.

Troms fylke har i dag 13 tjenestesteder fordelt på gamle Troms og gamle Midtre Hålogaland politidistrikter. Av disse beholdes 10, mens 3 tilrås lagt ned; Salangen lensmannskontor på Sjøvegan; ETS lensmannskontor på Evenskjer (Evenskjer, Tjeldsund og Skånland) og Kvæfjord lensmannskontor på Borkenes.

I forslaget som ble sendt på høring i oktober var det foreslått 8 tjenestesteder: Det nye i tilrådningen er at Skjervøy og Andselv har kommet til, og Sørkjosen "flyttes" tilbake til Storslett.

Tjenesteenheter/geografiske driftsenheter

Politimesteren i Troms anbefaler at det i Troms politidistrikt etableres fem tjenesteenheter:

  • Tromsø politistasjonsdistrikt, som omfatter tjenestested Tromsø politistasjon og dekker kommunene Tromsø og Karlsøy. Administrasjonssted Tromsø.
  • Nord-Troms lensmannsdistrikt, hvor det anbefales at de tre lensmannsdistriktene Nordreisa og Kvænangen, Skjervøy og Lyngen, slås sammen under navnet Nord-Troms lensmannsdistrikt. Administrasjonssted Storslett. Lensmannsdistriktet vil ha følgende tre tjenestesteder: Storslett lensmannskontor, Skjervøy lensmannskontor og Skibotn lensmannskontor og dekke kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen.
  • Finnsnes lensmannsdistrikt, som omfatter tjenestested Finnsnes lensmannskontor og dekker kommunene Berg, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Sørreisa og Lenvik. Administrasjonssted Finnsnes
  • Midt-Troms lensmannsdistrikt, her anbefales det at de fem lensmannsdistriktene Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen og Ibestad, slås sammen under navnet Midt-Troms lensmannsdistrikt. Administrasjonssted Setermoen. Lensmannsdistriktet vil ha følgende fire tjenestesteder: Storsteinnes lensmannskontor, Andselv lensmannskontor, Setermoen lensmannskontor og Hamnvik lensmannskontor, og dekker dermed kommunene Balsfjord, Målselv, Bardu, Ibestad, Salangen, Lavangen og Gratangen.
  • Harstad politistasjonsdistrikt, det anbefales at Harstad politistasjonsdistrikt slås sammen med Kvæfjord lensmannsdistrikt og Skånland fra Evenes, Tjeldsund og Skånland lensmannsdistrikt, under navnet Harstad politistasjonsdistrikt, hvor Evenes og Tjeldsund overføres til Nordland politidistrikt. Administrasjonssted Harstad. Distriktet vil dekke kommunene Harstad, Kvæfjord og Skånland.

Videre prosess

Politidirektoratet får nå tilrådninger fra alle landets 12 politidistrikter, og skal beslutte den lokale organiseringen av norsk politi tentativt i midten av januar 2017.

  • Nærpolitireform