Forebyggende arbeid

Det forebyggende arbeidet er en av bærebjelkene i reformen og i Troms tar vi sikte på at dette skal styrkes i hele politiorganisasjonen. Vi vil utvikle politirådssamarbeidet med kommunene, slik at vi sammen kan skape lokalsamfunn med gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Hver kommune vil få en egen politikontakt som får et særskilt ansvar for å følge opp "sin" kommune.

Mange kommuner har etablert en ordning der lokal politileder møter i kommunestyret en gang i året og orienterer om utviklingen i distriktet. Dette har vist seg å være en viktig møtearena for både politiet og lokalpolitikere, noe vi håper å kunne videreutvikle til å gjelde i hele politidistriktet.

Kommune og politi har hver for seg ulike ansvarsområder i forhold til innbyggerne, men god samhandling og rolleforståelse er viktig for å sikre innbyggerne gode tjenester.

Beredskap

Politidistriktets beredskapsordning er i stadig utvikling og vi har nå heldøgns aktiv polititjeneste i fire av de fem tjenesteenhetene. I Nord-Troms lensmannsdistrikt er vi fortsatt ikke i stand til å tilby heldøgns aktiv tjeneste, men må baseres på hjemmevaktordning enkelte perioder i uken. Dette er noe vi håper å kunne forbedre i tiden framover.

Troms fylke byr på både store avstander og spredt bosetting, men vår erfaring de siste år er likevel at vi i hovedsak når de responstidskrav som er stilt til oss i de aller alvorligste sakene. I tillegg følger vi opp henvendelser fra publikum på mindre alvorlige hendelser, også utenfor ordinær åpningstid.

Publikumsservice

Vårt utgangspunkt er at alle tjenestesteder i Troms politidistrikt skal ha normalåpningstid alle ukedager og at det skal være politibemanning på stedet. Våre til sammen ti tjenestesteder sikrer at omtrent 91,6 % av innbyggerne har kortere reisevei enn 45 minutters kjøretid til sitt nærmeste politikontor. Ved tjenestestedene skal vi motta anmeldelser og i alminnelighet foreta etterforsking i lokale saker.

Innenfor det enkelte lensmannsdistrikt eller politistasjonsdistrikt vil man ha ytterligere kapasitet og kompetanse til å følge opp innenfor de fleste saksområder, i tillegg til at man også vil ha en dag i uka med utvidet åpningstid for å gi bedre service til publikum.

Etterforsking og politiarbeid på stedet

Vår satsing på heldøgns aktiv tjeneste medfører betydelig ressursbruk. For å utnytte dette best mulig jobber vi aktivt etter metoden "politiarbeid på stedet". Det betyr at vi tilstreber å ferdigstille alle hendelser vi etterforsker mens vi ennå er på stedet. Dette gir både god ressursutnyttelse, bedre kvalitet på etterforskingen og service til de som er vitner eller part i en sak. Mange vil oppleve det som en fordel at man slipper å møte til avhør hos politiet på et senere tidspunkt.

Sammen med dette pågår også et prosjekt for å heve kvaliteten på etterforskingen. Vi etablerer et felles straffsaksinntak for hele politidistriktet, slik at våre straffesaker får en innledende kvalitetssjekk og at sakene i initialfasen blir best mulig håndtert.

Utvikling av fagmiljøer

Innbyggerne vil oppleve at hovedtyngden av polititjenestene blir levert fra politistasjons- og lensmannsdistriktene. Likefullt er det viktig å styrke kompetanse og kapasitet i funksjonelle driftsenheter som understøtter "nærpolitiet".

Dette gjør vi ved å forsterke egne funksjonelle enheter med spisskompetanse innenfor bl.a. etterforsking, forebyggende og etterretning. Dette skal sikre fagutvikling og tilstrekkelig kompetanse i hele politidistriktet.

Ledelse

Ledelsen skal være fremtredende i alle ledd av organisasjonen. Det skal sikres bredere rekruttering til lederstillinger i politiet og lederutdanningen i politiet skal videreutvikles.

Lokale ledere vil få i oppgave å sikre godt samarbeide med kommunene og andre lokale aktører.

På denne måten ønsker vi å bli enda bedre på å forebygge og bekjempe kriminalitet og skape trygghet for befolkningen i Troms.

Ole B. Sæverud
politimester

 

  • Nærpolitireform